Ga direct naar inhoud

Stop de watercrisis in Zeeland

Onze natuur is ziek. Een belangrijke oorzaak daarvan is vervuild water en verdroging. Ook in Zeeland. Dit is hét moment om in actie te komen. Provincie en waterschappen maken nu plannen voor water en natuur in Zeeland. Roep de bestuurders op om te zorgen voor schoon water in de natuur. Teken de petitie!

water zeeland

Water: de bouwsteen van onze natuur

Het meeste water in de natuur van Zeeland voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En in veel gebieden wordt water versneld afgevoerd voor de landbouw, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, de onderwaternatuur neemt af en weidevogels kunnen geen voedsel meer vinden in de droge grond.

Petitie

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water in Zeeland en teken de petitie!

Teken de petitie

Waterproblemen in Zeeland

Zeeland kent heel veel water, maar toch is er een tekort aan. De waterpeilen staan te laag voor een gezonde natuur. In het voorjaar staan hele gebieden droog, waardoor er voor de kuikens van kust- en weidevogels niet genoeg insecten zijn. Juist in de eerste weken is dit voedsel voor de kuikens van levensbelang. Droogte lijdt ook tot meer verzilting in delen van Zeeland, wat de kwaliteit van het grondwater aantast en slecht is voor de landbouw.

Om het broedseizoen niet volledig te laten mislukken hebben natuurbeheerders in droge periodes op een aantal plekken water uit sloten en kreken gepompt en over het maaiveld en drooggevallen laagtes uit laten vloeien. Bijvoorbeeld in de Hoedekenskerkepolder in Zuid-Beveland. Door water het gebied in te pompen, wordt het waterpeil van de waterpartijen verhoogd en komt er meer voedsel beschikbaar rond de ondiepe oevers. Daar profiteren onder andere tureluurs, kluten, kokmeeuwen, visdiefjes, grutto’s en kleine plevieren van. Dit zijn noodmaatregelen die voorkomen dat we kostbare natuur verliezen. Uiteindelijk moeten we toe naar structurele oplossingen en een robuust watersysteem dat meer gericht is op het vasthouden van water in combinatie met hogere peilen.

De waterkwaliteit in Zeeland is ook niet op orde. Die wordt aangetast door te veel meststoffen en pesticiden in het water, afkomstig van de landbouw. Ook zijn er schadelijke lozingen in de grote wateren en is de Westerschede vervuild met PFAS (chemische stoffen). PFAS is een stofgroep die niet tot nauwelijks afbreekbaar is, zich ophoopt in organismen en toxisch is. De hoge concentratie PFAS vormt een bedreiging voor het welzijn en functioneren van het ecosysteem in de Deltawateren én de volksgezondheid.

Oplossingen

We willen gezonder, schoner water. En water beter vasthouden voor droge perioden. Voor gezonde natuur in Zeeland. Met een ander waterbeheer gericht op vasthouden van water wordt de totale watervoorraad vergroot. Door het jaar heen valt er voldoende regen. Door regenwater minder snel of helemaal niet af te voeren en oppervlaktewaterpeilen te verhogen, kan water in de bodem worden opgeslagen. Het is belangrijk dat lozingen van PFAS op wateren stoppen en er maatregelen genomen worden om verdere verspreiding te voorkomen.

Dat kunnen we  bereiken door ambitieuze plannen uit te voeren:

  • Hoger waterpeil in vogelrijke gebieden
  • Uitbreiding van waterrijke ecologische verbindingszones
  • Verminderen van meststoffen en pesticiden in het water
  • Stoppen van schadelijke lozingen in de grote wateren
  • Grondwater beter beschermen
  • Beter belonen van natuurvriendelijke boeren