Ledenraad

Natuurmonumenten is een landelijke vereniging, die regionaal geworteld is. Dit geldt zowel voor de 12 ledencommissies als de werkorganisatie.

Ledenraad

De gekozen ledenvertegenwoordigers uit de regionale ledencommissies vormen samen de ledenraad van de vereniging. Tijdens de vergaderingen van de ledenraad denkt, praat en beslist de raad over de hoofdlijnen van het beleid. Daarnaast verleent de ledenraad het bestuur elk jaar al dan niet decharge over het gevoerde beleid en benoemt hij bestuursleden. De ledencommissies dragen hier aan bij door deze vergaderingen vooraf te bespreken en waar mogelijk actief op zoek te gaan naar de meningen en wensen van leden in hun gebied.

De ledenraad bestaat uit minimaal 65 en maximaal 90 ledenvertegenwoordigers. Het aantal zetels wordt bepaald op basis van het aantal leden in de desbetreffende regio. In principe geldt een evenredige vertegenwoordiging, met een minimum van vijf zetels. Elke vier jaar wordt de zetelverdeling op basis van het aantal leden aangepast. Leden kiezen een afgevaardigde voor vier jaar. Een afgevaardigde is één keer herkiesbaar en is zodoende maximaal acht jaar achter elkaar lid van de ledenraad. 

Vergadering ledenraad 21 mei 2022

Op zaterdag 21 mei 2022 wordt de eerstvolgende vergadering van de ledenraad gehouden.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • Jaarverslag en jaarrekening 2021
  • profiel vacature bestuur

Leden van de vereniging kunnen de vergadering van de ledenraad als toehoorder bijwonen door zich uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering aan te melden (graag vermelden naam en lidmaatschapsnummer) via de email [email protected]

Verslag vergadering ledenraad

Kijk hier voor het verslag van de ledenraadvergadering (mei 2021).

 

logo