Ga direct naar inhoud
Nieuws

Drentse landbouw- en natuurorganisaties presenteren Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

19 maart 2019 | A. Zandt

De Drentse landbouw- en natuurorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Zij hebben daarvoor een gezamenlijke Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit opgesteld. Deze is vandaag als eerste aangeboden aan de provinciale lijsttrekkers en de dijkgraven van de Drentse waterschappen. De organisaties roepen alle vers gekozen provincie- en waterschapbestuurders op dit actieplan te steunen en samen te werken aan soortenrijke natuur en een mooi landschap in het Drentse boerenland.

hart voor natuur

Ambitie

De ambitie van LTO Noord, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Drenthe is dat rendabele Drentse veehouderij- en akkerbouwbedrijven in 2030 behoren tot de koplopers in Nederland wat betreft de kringlooplandbouw èn het leveren van een bijdrage aan herstel en verbetering van de biodiversiteit en landschapskwaliteit. Op termijn bedrijft elk Drents landbouw­bedrijf, passend binnen de economische bedrijfsontwikkeling, natuurinclusieve landbouw. Dit willen de landbouw- en natuurorganisaties via een integrale gebiedsgerichte aanpak én via een bedrijfsgerichte aanpak bevorderen.

Samen

In de Agenda zijn acties geformuleerd waar de organisaties samen met provincie, waterschappen en andere betrokken partijen mee aan de slag willen. Een voorbeeld vormt de ontwikkeling van pachtregels die biodiversiteit en landschapskwaliteit bevorderen. De bedoeling is dat boeren en natuurorganisaties meer gaan samenwerken en de relatie verandert van pachter naar partner.

Verder willen de landbouw- en natuurorganisaties naar het voorbeeld van het programma Duurzame Melkveehouderij Drenthe een programma voor de akkerbouw ontwikkelen, zodat ook akkerbouw­bedrijven een duurzaam bedrijfsplan kunnen laten opstellen.

Kansen

Jan Bloemerts, bestuurder bij LTO Noord regio Noord benadrukt dat het belonen van boeren voor hun inspanningen essentieel is voor herstel van biodiversiteit en landschapskwaliteit. “Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron. Hiervoor zijn passende beloningen nodig, waar extra inzet ook extra inkomsten oplevert.”

Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, vult aan dat op de weg hier naar toe wel extra financiële middelen noodzakelijk zijn. “Wij zien ook kansen in de markt en Europese en nationale financieringsstromen, maar daarvoor is wel een provinciaal ontwikkelfonds nodig.”

Agenda

Met deze Agenda willen de landbouw- en natuurorganisaties in Drenthe samen met alle partners de beweging naar natuurinclusieve landbouw in gang zetten en aanjagen. De Agenda is als eerste besproken met Agrarische Natuur Drenthe (AND), Landschapsbeheer Drenthe en Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK). Andere partijen zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om de agenda verder in te vullen en uit te werken.

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter