Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Fryslân

De Friese commissieleden vormen samen met de ledenvertegenwoordigers van de andere regio’s de ledenraad van de vereniging Natuurmonumenten (NM). De ledenraad denkt en praat mee over de hoofdlijnen van het beleid, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden. De Ledencommissies vertegenwoordigen de leden en hebben de taak om de betrokkenheid van leden en belangstellenden bij de kerntaken van NM te bevorderen. NM zet zich in voor bescherming van natuur, landschap en waardevol cultureel erfgoed.

Ledencommissie

De Ledencommissie Fryslan bestaat momenteel uit zes personen. We zijn allemaal vrijwilligers en komen uit verschillende streken van de provincie.Hubert Oversteegen (co-voorzitter / penningmeester)

Elske Schuurmans

Hinderijke Willemse (co-voorzitter)

Bert Lenten 

Liesbeth Meijer (secretaris / contactpersoon)

Els Boon

Foto van de ledencommissie Fryslân

Ledencommissie Fryslân

Wat mag je verwachten van de ledencommissie Fryslân?

De ledencommissie Fryslân wil de voelsprieten van de vereniging in de provincie zijn. Om onze rollen te kunnen vervullen zoeken we contact met de leden in Fryslân en vragen we naar hun meningen en ideeën over diverse onderwerpen.Bijeenkomsten en webinars

We organiseren bijeenkomsten over een thema met uitwisseling van gedachten, vragen en antwoorden. En zo mogelijk gevolgd door een excursie in een van de gebieden van Natuurmonumenten. Sommige thema’s zijn geschikt om een webinar over te organiseren voor leden.

Klankbordgroep

Om leden te raadplegen hebben we een digitale klankbordgroep. De ledencommissie legt hen een paar keer per jaar een aantal vragen voor. Vragen die actueel zijn voor het beleid van Natuurmonumenten.

Vind je het leuk om met ons mee te denken? Geef dan je e-mailadres door aan onze secretaris Liesbeth Meijer via  [email protected] onder vermelding van “deelname klankbordgroep”.

Nieuwsflits

De Friese leden informeren we een aantal keren per jaar met een digitale Nieuwsflits. Hierin berichten we over activiteiten en bijeenkomsten van de ledencommissie, nieuws uit de Friese gebieden en uit de ledenraad. En actuele zaken waar we leden bij willen betrekken.

Wil je deze Nieuwsflits ook ontvangen? Geef dan je e-mailadres door aan de ledenservice via www.natuurmonumenten.nl/contact met de vermelding `Nieuwsflits Ledencommissie Fryslân’.

 

 

Nieuws

Fochteloërveen

Fochteloërveen

Activiteitenagenda 2024

In de winter kijken we uit naar de eerste sneeuwklokjes en later naar de terugkomst van de weidevogels. Wat wordt het broedresultaat dit jaar en wat moet daar allemaal voor gedaan worden? Wat zijn de ontwikkelingen in de Waddenzee en op de Waddeneilanden. Dat is het onderwerp voor de ledenbijeenkomst  op 25 maart 2024 in Leeuwarden.  Die avond is tevens de jaarvergadering.

We proberen dit jaar zoveel mogelijk de leden in het veld te ontmoeten, bij excursies en activiteiten. En natuurlijk vertegenwoordigen we de Friese leden in de bijeenkomsten van de Ledenraad.

De nieuwsflitsen ontvang je op: 5 maart, 28 mei, 2 juli, 3 september, 15 oktober en 10 december.

Vergaderingen: de ledencommissie vergadert op 12 januari, 9 februari, 12 april, 10 mei, 5 juli, 20 september, 1 november en 13 december.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 1 juni en 23 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Jaarplan 2024

We verheugen ons op een mooi “natuurlijk” jaar met boeiende activiteiten voor de Friese leden. Via de Nieuwsflits en eventuele webinars kunnen we digitaal contact met elkaar maken. Maar we ontmoeten de leden het liefst in de natuur of bij een ledenbijeenkomst.

We organiseren dit jaar een thema-avond over de Wadden, zetten samen met de hogeschool Van Hall Larenstein een programma voor studenten op, gaan mee met excursies, stellen de Klankbordgroep een of meerdere vragen en maken natuurlijk een aantal Nieuwsflitsen.

Lycklamabos - Natuurmonumenten

Lycklamabos

Ontmoetingen

We ontmoeten leden en belangstellenden ook bij publieksactiviteiten die de medewerkers van de beheereenheid Friesland van NM organiseren. Activiteiten zoals het Slotplaatsfestival of de OERRR Wilde Buitendag. Wij helpen daar een handje bij.  Dat zijn momenten dat we met leden en belangstellenden in gesprek kunnen gaan. Wij zijn natuurlijk ook zo aanspreekpunt voor de leden van onze provincie.

Samenwerken voor Friese natuur, landschap en erfgoed

Natuurmonumenten zorgt in Fryslân voor een verrassend gevarieerd palet aan gebieden. Zo zijn er bijvoorbeeld het eilandje Griend in het Waddengebied, de Lionserpolder (een weidevogelgebied), het Lycklamabos in Gaasterland, het landgoed De Slotplaats en het Fochteloërveen (het grootste hoogveengebied in Europa). Totaal meer dan 10.000 hectare natuur. 

Het beheer van deze gebieden wordt uitgevoerd door medewerkers van Natuurmonumenten in de beheereenheid Friesland, geholpen door vele vrijwilligers. Als ledencommissie werken we natuurlijk samen met de beheereenheid. Dit gebeurt door te helpen bij activiteiten van de beheereenheid, mee te denken over activiteiten en het werk van de beheereenheid. We hebben regelmatig overleg en leggen werkbezoeken af. En de medewerkers helpen de ledencommissie weer bij door ons georganiseerde bijeenkomsten en excursies.

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Meedoen

In de provincie Fryslân wonen ongeveer 14.500 leden van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten wil graag iedereen betrekken bij de zorg voor natuur, landschap en erfgoed. Dat kan door lid te zijn (of te worden) van Natuurmonumenten, door als vrijwilliger mee te helpen in het veld of actief te zijn in een ledencommissie. Samen zorgen we voor onze leefomgeving, zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten en er kan spelen.

Draag je de natuur en het landschap van Fryslân een warm hart toe? Vind je het leuk om samen met anderen van onze groep een specifieke taak op je te nemen. Bijvoorbeeld het organiseren van een themabijeenkomst, een webinar of het maken van een kleine enquête. Of wil je meedenken over onderwerpen waar Natuurmonumenten landelijk mee bezig is via de Ledenraad?

Kom je eens oriënteren op wat je bij onze groep voor de natuur kan betekenen. Stuur een mailtje naar onze contactpersoon Liesbeth Meijer via [email protected]

Dan kunnen we je nader informeren en kennis maken.