Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe beleidsregels stikstof lossen problemen niet op, investeringen in natuurversterking wel

13 december 2019

Om de stikstofcrisis op te lossen zijn, naast bronmaatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen, grote investeringen in het herstellen en versterken van natuur nodig. Hiermee kunnen de oorzaken van de stikstofcrisis worden aangepakt. De nieuwe beleidsregels zijn te veel gericht op symptoombestrijding om weer vergunningen voor economische activiteiten af te kunnen geven. Dit stellen de betrokken Zuid –Hollandse natuurorganisaties (Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Stichting Duinbehoud en IVN Natuureducatie) in een brief aan het bestuur van hun provincie.

Vlietlanden

Investeren in natuur

De nieuwe beleidsregels voor stikstof die de provincie Zuid-Holland, net als andere provincies, onlangs publiceerde, dragen niet noemenswaardig bij aan het terugdringen van de stikstofuitstoot, constateren de natuurorganisaties. Zij begrijpen dat de provincie afhankelijk is van maatregelen die de Rijksoverheid moet nemen om stikstofemissies aan de bron aan te pakken. Toch is het terugdringen van de uitstoot in ieders belang, ook dat van bedrijven. De natuurorganisaties pleiten dan ook bij de provincie Zuid-Holland voor een proactieve aanpak van (lokale) stikstofbronnen en het versterken van natuur. Door het totale natuurnetwerk in Zuid-Holland te versterken en voldoende middelen beschikbaar te stellen voor het natuurbeheer, worden de stikstofgevoelige natuurgebieden die daarin liggen minder kwetsbaar. Door hier extra geld voor vrij te maken, kunnen maatregelen worden genomen zoals de aanleg van bufferzones rond stikstofgevoelige gebieden, het uitbreiden van natuurgebieden, deze beter met elkaar verbinden en het stimuleren van  natuurinclusieve (kringloop)landbouw.

Rietorchis

Rietorchis

Oorzaken stikstofcrisis

De stikstofcrisis is ontstaan doordat het overheidsbeleid jarenlang gericht was op het versterken van de economie ten koste van de natuur. Door onder andere de intensieve landbouw, het verkeer en de industrie worden stikstofverbindingen uitgestoten die neerslaan in natuurgebieden wat negatief uitpakt voor de biodiversiteit. Daardoor staat de natuur in Nederland er slecht voor. Bovendien leiden stikstofverbindingen die we via de lucht inademen tot gezondheidsschade en neemt de recreatiewaarde van natuurgebieden af als soorten verdwijnen. Deze situatie heeft ertoe geleid dat de Raad van State dit voorjaar constateerde dat het Nederlandse stikstofbeleid niet deugde en de overheid meer werk moet maken van natuurbescherming en –herstel alvorens vergunningen voor allerlei economische activiteiten af te kunnen geven. De Zuid-Hollandse natuurorganisaties constateren echter dat de overheid zich tot nu vooral richt op het weer op gang brengen van de vergunningverlening. De grenzen van wat juridisch mogelijk is worden opgezocht, in plaats van serieus werk te maken van het wegnemen van de onderliggende oorzaken van de stikstofcrisis. Ook de economie schiet hier echter niets mee op omdat schone lucht en een rijke biodiversiteit uiteindelijk randvoorwaarden zijn voor een gezonde economie op de lange termijn. Zo lang deze randvoorwaarden niet op orde zijn, wordt volgens de natuurorganisaties de kans groter dat er opnieuw juridische knelpunten zullen ontstaan.