Ga direct naar inhoud
Nieuws

In beroep tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

22 september 2020 | Fred Prak

Wij zijn ernstig bezorgd over de toenemende druk op de natuur in de Zeeuwse delta.  Daarom heeft Natuurmonumenten hoger beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor garnalenvisserij in de Europees beschermde natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.
De Oosterschelde valt onder het natuurtype Grote Baaien, en is daarin uniek voor Nederland. In heel Europa gaat het slecht met dit type natuur. Uit recent onderzoek blijkt dat negatieve effecten van garnalenvisserij (= bodemberoerende visserij) niet kan worden uitgesloten.

Roggenplaat Oosterscheldekering

Belangrijke natuur

De Zeeuwse-Delta is van uitzonderlijk groot internationaal belang voor vogels, vissen en ander maritieme leven. Wij vinden dan ook dat de visserijdruk in deze gebieden niet mag toenemen, tenzij vooraf zeker is dat hierdoor geen schade aan de natuur ontstaat. Het hoger beroep diende 21 september 2020 bij de Raad van State. Wij vinden dat alle economische activiteiten in de Ooster- en Westerschelde integraal moeten worden afgewogen in relatie tot de natuurbelangen. 

Voorzorgprincipe

De genoemde gebieden zijn als Natura 2000 (N2000) bestempeld en daarom geldt er een instandhoudingsverplichting en zou er vanuit het voorzorgprincipe moeten worden gehandeld. Als bij voorbaat niet is uit te sluiten dat er negatieve effecten voor de natuur  zijn, mag er geen vergunning worden afgeven.

Toename visserij

Sinds de aanwijzing van de Ooster- en Westerschelde als Natura 2000 gebieden is de visserij intensiteit flink toegenomen. Bij de vergunningverlening werd uitgegaan van 2015 als ijkjaar (beginsituatie) terwijl er in dat jaar al sprake was van een veel hogere visserij intensiviteit t.o.v. het jaar waarin de gebieden werden aangewezen als N2000 gebied.

Daarbij is bovendien bij het bepalen van het aantal visserijuren voor het beoogde ijkjaar een berekening toegepast waardoor het aantal “geviste uren” te hoog uitkomt. Hiermee wordt op twee verschillende manieren een intensievere uitgangssituatie (met meer visserijuren) ingeboekt voor de vergunning.

Biodiversiteit beschermen

In het jaar waarin het vijfde Global Biodiversity Outlook rapport van de Verenigde Naties concludeert dat geen van de biodiversiteitsdoelen die 10 jaar geleden zijn opgesteld is gehaald, in het jaar waarin rapport na rapport ons om de oren slaat met afnemende biodiversiteit wereldwijd, zal ook Nederland haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  We moeten grenzen trekken die recht doen aan het belang van de biodiversiteit en de natuur. Niet alles kan overal. De alsmaar toenemende economische activiteiten, in wat onze best beschermde natuurgebieden zouden moeten zijn, vinden wij voldoende reden voor ons bezwaar. Wij denken daarbij de Natuurwetgeving aan onze kant te vinden.

 

De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht over 6 weken (vanaf de zittingsdatum).

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)