Ga direct naar inhoud
Nieuws

Water optimaal benutten voor natuur

14 augustus 2023 | Simone Damhof

Natuurmonumenten gaat aan het werk in het Buurserzand. De oude stuwen zijn aan vervanging toe. Daarnaast gaat ook het water te snel het gebied uit, dit gaan we vertragen door het dempen van greppels. Al deze herstelmaatregelen hebben een positieve invloed hebben op het vasthouden van water binnen het Buurserzand. Verder worden op enkele plekken in het Buurserzand bovenste voedselrijke lagen verwijderd voor de ontwikkeling van vochtig bos en wordt er strooisel verwijderd waar nodig zodat heide zich weer goed kan ontwikkelen.

Stuwen vervangen

Vervanging lekke stuwen

De hydrologische herstelmaatregelen zijn nodig voor het behouden en verder ontwikkelen van de natuurwaarden van de vennen en natte gebiedsdelen met bijvoorbeeld orchideeën. De nieuwe stuwen hebben hetzelfde effect als de oude stuwen voordat ze gingen lekken. Er verandert dus niets aan de waterhuishouding binnen of buiten het Buurserzand.

Door de waterstand met stuwen op peil te houden kan het stilstaande grondwater de bovenste wortellaag van de bodem maximaal vernatten. In het laaggelegen deel van het Meujenboersven bijvoorbeeld, houdt de stuw het water op peil.  Mineraalrijk grondwater (ook wel gebufferd grondwater) kan hier invloed gaan uitoefenen op de bodem. Gebufferd grondwater is grondwater dat door natuurlijke processen en materialen wordt gefilterd en gezuiverd. En dat watertype zorgt onder andere voor de groei van de zeldzame Moeraswespenorchis.

Dempen oude greppels

Met het dempen van greppelrestanten wordt (grond)water langer vastgehouden in het gebied. Lokaal wordt het grondwatersysteem hersteld. De greppels dempen we met leemhoudend zand. De maatregel zorgt er voor dat neerslagwater  langzamer kan worden afgevoerd. Dit trekt in de bodem zodat vennen als de Steenhaarplas gevoed worden.

Greppels dempen

Naast het vervangen van oude stuwen gaan we ook enkele greppels dempen om water vast te houden.

Simone Damhof
Simone Damhof