Ga direct naar inhoud

Klimaatbuffer De Klencke- Drostendiep

Het stroomgebied van het Drostendiep in Zuidoost-Drenthe krijgt een klimaatbestendige inrichting:. Bij wateroverlast kan er water worden vastgehouden en bij droogte kan er water worden afgegeven.

Klencke

Het stroomgebied van het Drostendiep in Zuidoost-Drenthe heeft meerdere functies. Zo is het gebied belangrijk voor de plaatselijke landbouw en voor de natuurontwikkeling in het lager gelegen beekdal. Herinrichting van het Nieuwe Drostendiep zorgt voor een klimaatbestendig watersysteem, natuurontwikkeling en een goed waterbeheer voor de landbouw en de natuur. Dit draagt bij aan de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Europese afspraken voor waterkwaliteit.

Voor natuur en landbouw

Komende jaren wordt gewerkt aan herinrichting van het stroomgebied, waar landgoed De Klencke deel van uitmaakt. Het project gaat wateroverlast tegen, pakt de verdroging aan en levert zowel winst voor de natuur als de landbouw. Door hoog in het beekdal meer water vast te houden en lager in het dal ruimte te scheppen voor waterberging, wordt de landbouw beschermd tegen wateroverlast. Ook het stedelijk gebied van Coevorden heeft hierdoor minder wateroverlast.

Duurzame ontwikkeling

De partners streven naar een integrale inrichting met duurzame ontwikkelingskansen voor landbouw, natuur en water. Agrariërs die willen kunnen een rol spelen bij particulier natuurbeheer. Onderzocht wordt of het gebied geschikt is voor weidevogels; het alternatief is moerasnatuur. Hiervoor is een kavelruil gestart die ook bijdraagt aan verbetering van de landbouwstructuur.

Betrokken partijen

De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt. De betrokken partijen zijn: provincie Drenthe, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap, Agrarische Natuur Drenthe, Initiatiefgroep Drostendiep, gemeente Coevorden en waterschap Vechtstromen. Het project wordt uitgevoerd binnen het provinciale Programma Natuurlijk Platteland en de ZON (zoetwatervoorziening Oost-Nederland).

 

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid