Ga direct naar inhoud
Nieuws

Inrichtingsplan 2018-2021 voor (interne) PAS-maatregelen goedgekeurd

15 april 2018 | Regina Brouns

Na een aantal jaren van voorbereiding voor het inrichtingsplan 2018-2021 voor (interne) PAS-maatregelen is het plan van Natuurmonumenten goedgekeurd door de provincie Overijssel. 

Herstel laagveenlandschap in De Wieden (PAS)

Daling stikstofneerslag

Het gaat over onze plannen voor de versterking van de natuur in De Wieden. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Bestaand beleid en extra maatregelen aan de bron (waar de stikstofuitstoot plaatsvindt) moeten daling van stikstofneerslag tot stand brengen. Herstelmaatregelen in de natuur maken deze weerbaarder tegen de overbelasting van stikstof. 

Aanvullende beheermaatregelen

De komende jaren werken Provincie Overijssel en o.a. Natuurmonumenten samen aan herstel van het laagveenlandschap in De Wieden. Het inrichtingsplan gaat over aanvullende beheermaatregelen, waaronder ontbossen van drijftillen, graven van sloten en greppels, herstel van blauwgrasland en uitbreiden galigaanmoeras. Een mooie start met als doel om de natuur in ons gebied veerkrachtiger te maken. 

 

Genieten van bijzondere natuur

Waarom we dit doen? Als we niks doen, groeit het laagveengebied dicht met moerasbos waardoor plantensoorten verdwijnen. En daarmee de dieren die er afhankelijk van zijn. We laten de natuur natuurlijk niet stikken en willen dat iedereen van deze bijzondere natuur kan blijven genieten.

Regina Brouns