Nieuws van de boswachter

Wildbeheer Deelerwoud

02 november 2016 | Geeke Remmelts

Sinds 2001 krijgen wilde dieren in het grootste gedeelte van het Deelerwoud de ruimte. Vanf 2014 geldt dit ook voor een deel van Veluwezoom. Dit is een gevolg van de agenda Wilde Dieren, waarin Natuurmonumenten zoekt naar een natuurlijker wildbeheer op de Veluwe. Een plek waar wild zoveel mogelijk op een natuurlijke manier kan leven. Echter om wildaanrijdingen en schade bij buren te voorkomen worden dieren in de bufferzone rondom het gebied afgeschoten. De verwachting was dat de populaties edelherten en damherten zich zouden stabiliseren. Dit blijkt niet het geval bij de damherten. Die geven in de huidige aantallen bosbouwschade bij omliggende terreineigenaren. Bovendien is het aantal aanrijdingen in de omgeving toegenomen. Een gezamenlijk beheerplan Oost-Veluwe is in de maak, gericht op preventie van schade door wilde dieren. Voor nu geldt dat de bufferzone wordt vergroot, waardoor er voorlopig meer damherten geschoten zullen worden.

Wildbeheer Deelerwoud

Meer ruimte voor wilde dieren

In het Deelerwoud krijgen natuurlijke populaties van damherten, edelherten en zwijnen sinds 2001 de ruimte. In het grootste deel van dit gebied is een afschotvrije zone. In 2013 heeft Natuurmonumenten de Agenda Wilde Dieren opgesteld, naar aanleiding van een enquête onder 40.000 mensen uit onze achterban. Een belangrijke uitkomst hiervan was dat we meer ruimte willen voor wilde dieren en natuurlijke processen. Daarom is de jachtvrije zone in dit gebied vergroot, door duizend hectare van Nationaal Park Veluwezoom toe te voegen. Daarbij maakten we de afspraak met onze buren, dat het voorkomen van schade, een randvoorwaarde was om met dit experiment te starten.

Lerend beheren

Om gebieden met natuurlijke populaties te creëren is samenwerking met buren vereist. Daarom hebben we bij de start van de jachtvrije zone afgesproken dat we door middel van ‘lerend beheren’ en ‘hand aan de kraan’ de ontwikkeling van de aantallen herten in het Deelerwoud zouden volgen. Dat wil zeggen dat er de mogelijkheid blijft om in te grijpen in de aantallen dieren. Uiteraard willen we het doden van wild zoveel mogelijk voorkomen door het zoeken naar alternatieven. Echter de situatie in een dichtbevolkt Nederland waar we niet de enige terreineigenaar zijn, maakt dat we rekening moeten houden met de belangen van anderen.

De verwachting was dat de populatie herten zich zou stabiliseren en dat schade voorkomen kon worden door een schil van intensief afschot rondom de afschotvrije zone te hanteren. Dit blijkt niet het geval te zijn. Vooral het aantal damherten in het Deelerwoud neemt fors toe en de verwachting is dat deze aantallen de komende jaren blijven toenemen. Deze dieren trekken steeds vaker en in grote aantallen naar terreinen buiten de jachtvrije zone. Bosbouwschade en overlast in het verkeer nemen toe: meer wildaanrijdingen en schade bij buren. Daarom gaat Natuurmonumenten de bufferzone - de zone waarin dieren kunnen worden afgeschoten- voor damherten vergroten.

Gezamenlijk beheerplan

Deze maatregel maakt onderdeel uit van een gezamenlijk beheerplan voor de Zuid-Oost Veluwe, dat we vormgeven met buren en andere terreineigenaren. In het gezamenlijke plan staat preventie van schade door wilde dieren centraal. Samen met de buren willen we experimenteren met verschillende vormen van verjaging. Afschot van wilde dieren is een zeer ingrijpende maatregel, die Natuurmonumenten alleen inzet als er geen alternatieven zijn. Het plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven

logo