Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kansen creëren voor bijzondere rivierplanten

18 januari 2022

Natuurmonumenten werkt hier komende winter aan het herstel van de stroomflora in de Koornwaard. Stroomdalflora is een groep van bijzondere bloeiende planten die in Nederland sterk gebonden zijn aan onze rivieren. Deze rivierplanten vinden we met name op hoge, zandige oeverwallen langs de rivier. In de Koornwaard ligt zo’n oude oeverwal en komen ook bijzondere stroomdalplanten voor, zoals veldsalie, zandwolfsmelk en kattendoorn.

voorbeeldgebied

Echter door het ontbreken van rivierdynamiek en de stikstofdepositie is de bovenlaag van het gebied te voedselrijk geworden. Hierdoor zijn grote delen ruig begroeid geraakt. Daarnaast ligt de Maas veel lager dan pakweg een eeuw geleden, waardoor de hoge oeverwal nauwelijks meer overstroomt. Daardoor vinden er geen spontane nieuwe zandafzettingen meer plaats. De stroomdalflora is juist gebaat bij open, zandige en schrale bodems met weinig voedingsstoffen. En bij nieuwe zandafzettingen. Op die open zanderige plekjes zien we dat de planten ook weer gemakkelijk uitbreiden.Natuurmonumenten gaat nu er voor zorgen dat er weer meer open zand komt voor deze bijzondere planten. Dit doen we door de bovenste laag grond te keren. Hiermee halen we het minerale zand weer naar boven. Dit doen we in de buurt van de Maas in de vorm van zandwaaiers, zoals die ook na (extreem) hoogwater langs rivieren kunnen worden afgezet. Hierdoor keren zandige milieus terug die kenmerkend zijn voor oeverwallen langs onze rivieren. Locaties waar al bijzondere planten groeien worden uiteraard ontzien.

Door het terugbrengen van schraal zand in de bovenlaag kunnen tal van plantensoorten zich de komende jaren hopelijk weer uitbreiden. Naast bijzondere bloeiende planten profiteren ook insecten als het bruin blauwtje (dagvlinder) en de zeldzame oliekever van deze ontwikkelingen. Zo investeert Natuurmonumenten in het mooier maken van de Koornwaard.

Voor informatie over de technische uitvoering van de werkzaamheden kun je contact opnemen met Rob Hubbers van Omniverde, telefoonnummer: 06-15612306

Voor informatie over het gebied en de achtergronden van de ingrepen kun je contact opnemen met Natuurmonumenten, [email protected].

Dit project word mogelijk gemaakt door financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Veldsalie profiteert van de ontwikkelingen