Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bloemrijke graslanden nemen toe in de Vechtplassen

30 november 2020 | Tamara Overbeek

De bloemrijke graslanden in de Vechtplassen zijn de laatste zes jaar toegenomen in soortenrijkdom én in oppervlakte. Dat wil zeggen dat er meer bloemen groeien zoals blauwe knoop en orchideeën en daar profiteren dieren weer van zoals sprinkhanen, dagvlinders, libellen en vogels. Dit is te danken aan uitgevoerde herstelmaatregelen én goed beheer van de graslanden zoals jaarlijks maaien en afvoeren.

Orchideeën

Successen..

Deze bloemrijke graslanden, ook wel botanische graslanden genoemd, met o.a. trilveen, veenmosrietland en blauwgrasland, hebben een grote waarde door de grote soortenrijkdom aan planten en dieren. Ze vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen als N2000-gebied. De oppervlakte van deze graslanden is in zes jaar tijd toegenomen van 119 ha naar 241 ha door het uitvoeren van verschillende herstelmaatregelen. Naast een toename van het oppervlak van de botanische graslanden is ook het aantal plantensoorten in de graslanden toegenomen.

..en knelpunten

Door een te hoge stikstofdepositie treedt er echter verzuring en vermesting op, waardoor meer algemene soorten de overhand krijgen. Door middel van herstelmaatregelen zoals het verwijderen (plaggen) van de voedselrijke bovenlaag wordt de verzuring en vermesting tegengegaan. Dit blijven echter tijdelijke maatregelen, die niet eindeloos uitgevoerd kunnen worden. De enige definitieve oplossing is de stikstofdepositie aanpakken bij de bron. Maar ook het vergroten van de invloed van schoon grondwater, oftewel kwelwater, helpt.

Blauwe knoop

Blauwe knoop

Kwaliteitstoets

Deze conclusies zijn onlangs vastgesteld in een kwaliteitstoets die is uitgevoerd door de beheereenheid Vechtplassen. Elke 6 jaar worden de gebieden van Natuurmonumenten geëvalueerd tijdens een kwaliteitstoets om te kijken of de doelstellingen worden gehaald. Tijdens de toets worden de resultaten van het beheer besproken. Dit gebeurt meestal op basis van telgegevens van planten en dieren. Naar aanleiding van de toets wordt besloten of bijsturing van het beheer of de doelen nodig is.

Europese topnatuur

De Vechtplassen is een van de belangrijkste laagveengebieden in Nederland en Europese topnatuur. Door de eeuwen heen heeft de mens gebruik gemaakt van het gebied en is er een grote variatie aan landschappen en natuur ontstaan. Het resultaat is een prachtig laagveengebied met open water, trilveen, veenmosrietland, vochtig hooiland, nat schraalland en hoog- en laagveenbossen. Juist deze diversiteit heeft voor aanwijzing als N2000 gebied gezorgd.

Benieuwd?

Benieuwd naar deze bloemrijke graslanden? Wandel dan in het voorjaar eens het Vredevoetpad (ca. 7 km) in Tienhoven. Een mooie wandelroute langs weelderige graslanden met een weids uitzicht waar een aantal jaren geleden ook herstelmaatregelen zijn uitgevoerd.

 

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek