Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten en TenneT eens over natuurcompensatie Huis ter Heide

02 maart 2023 | Irma de Potter

TenneT bouwt in de aankomende jaren aan de hoogspanningsverbinding tussen en Rilland – Tilburg en het hoogspanningsstation Tilburg. Door de werkzaamheden ontstaat schade in natuurgebied Huis ter Heide. In een overeenkomst hebben Natuurmonumenten, eigenaar van het natuurgebied, en TenneT vastgelegd dat TenneT schade aan de natuur beperkt, verzacht en compenseert. Onder die voorwaarde stelt Natuurmonumenten de benodigde gronden tijdig beschikbaar om de twee projecten te kunnen bouwen.

bos Heide ter Heide

Belangrijk voor stroomvoorziening en leveringszekerheid

De hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg (zuidwest 380 kV Oost) en het hoogspanningsstation Tilburg zijn belangrijk voor de stroomvoorziening en leveringszekerheid in Nederland en de regio Tilburg. De komst ervan heeft echter forse gevolgen voor natuurgebied Huis ter Heide dat ook onderdeel is van het Natuur Netwerk Brabant (NNB).

Forse natuurschade compenseren

De te bouwen verbinding doorsnijdt Huis ter Heide over een lengte van ongeveer 3 kilometer. In de overeenkomst is vastgelegd dat het gebied onder de hoogspanningslijnen zo goed mogelijk wordt ingericht voor flora en fauna, rekening houdend met veiligheidseisen die gelden voor hoogspanningsverbindingen. Er zijn afspraken gemaakt over de omvang van de natuurcompensatie en er is afgesproken dat TenneT en Natuurmonumenten de komende jaren in en rondom Huis ter Heide op zoek gaan naar mogelijkheden om het verlies van bos te compenseren en extra natuur te realiseren. Ook zal het omliggende landschap worden versterkt met hagen en boomsingels, geheel passend bij de ambitie van het Van Gogh Nationaal Park.

Hoogspanningsstation Tilburg

Het hoogspanningsstation dat in De Spinder bij Tilburg wordt gebouwd,  is deels gepland op een perceel van Natuurmonumenten dat onderdeel is van Huis ter Heide. Het station wordt gebouwd op het smalste stuk van een geplande ecologische verbindingszone tussen Huis ter Heide en De Brand. Afgesproken is dat TenneT de inrichting van die ecologische verbindingszone verzorgt. Asfalt dat er ligt wordt verwijderd en TenneT richt de verbindingszone in voor diersoorten als de boomkikker en kamsalamander maar ook voor grotere zoogdieren zoals het ree en de das.

Marjolein de Groter-Manhoudt, directeur Large Projects Nederland bij TenneT is blij met de overeenkomst: “Het is belangrijk dat we voor dit natuurgebied een overeenkomst hebben gesloten. De afspraken stellen TenneT is staat om te blijven werken aan leveringszekerheid van stroom, terwijl Natuurmonumenten en iedereen die graag Huis ter Heide bezoekt ervan verzekerd is dat schade aan het natuurgebied en het landschap zo veel mogelijk wordt beperkt en onontkoombare schade ruimhartig wordt gecompenseerd.”

Toon Loonen, gebiedsmanager Natuurmonumenten;  “De aanleg van de hoogspanningsleiding en het station heeft forse negatieve gevolgen voor de natuur en het landschap. Onze inzet is er altijd op gericht geweest dat de schade aan natuur en landschap zo veel mogelijk wordt beperkt en dat de onontkoombare schade ruimhartig wordt gecompenseerd. Het is goed dat we nu afspraken gemaakt hebben en die hebben vastgelegd in deze overeenkomst. Daarmee worden tegelijkertijd de aanlandingsplaatsen bij het aan te leggen recroduct onder de N261 versterkt voor de natuur”

Das op Huis ter Heide

Onontkoombare schade aan het leefgebied van planten en dieren wordt ruimhartig gecompenseerd

Planning

Inmiddels is Tennet begonnen met werkzaamheden om de grond voor het te bouwen 380 kV hoogspanningsstation Tilburg bouwrijp te maken. Vanaf 9 maart  start TenneT met veld- en bodemonderzoeken in natuurgebied Huis ter Heide. Hiervoor moeten enkele bomen worden gekapt, zodat de onderzoekslocaties bereikt kunnen worden. 

TenneT streeft ernaar het hoogspanningsstation in 2026 gereed te hebben. Naar verwachting zal in 2024 gestart kunnen worden met bouwwerkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg. Wanneer en waar welke werkzaamheden in dat kader starten, is in deze fase nog niet te zeggen.

Informatie over de hoogspanningsverbinding en het hoogspanningsstation is te vinden op de projectwebsite van TenneT. Een visualisatie van de hoogspanningsverbinding door Huis ter Heide is hier te vinden.

Irma de Potter
Irma de Potter