Ga direct naar inhoud

Kraamkamer voor vissen en weidevogels

Natuurmonumenten en de provincie Noord-Holland maken IJdoorn aantrekkelijker voor weidevogels en vissen. De vis die hier opgroeit, gaat helpen om de visstand in het Markermeer te verbeteren. In het natte deel van de polder komt meer leefruimte voor zeldzame rietvogels.

IJdoorn

Kraamkamer voor vissen Markermeer

IJdoorn ligt tegen het Markermeer aan en kan daarom een belangrijke impuls geven aan de visstand. De polder wordt geschikt gemaakt als paai- en opgroeigebied voor vissen, door de aanleg van een vispassage. Zo worden de sloten en greppels toegankelijk voor vis. De weilanden komen in het voorjaar deels onder water te staan. Deze ‘overstromingsgraslanden’ komen weinig voor in Nederland en zijn heel waardevol voor de natuur. Het ondiepe water warmt snel op en vormt zo een geschikt paaigebied voor allerlei vissen. Zij kunnen op deze plek hun eieren afzetten en kleine visjes kunnen er veilig opgroeien. Aan het begin van de zomer wordt het water - met de vissen - via de rietlanden weer teruggevoerd naar het Markermeer.

Vochtige bodem voor weidevogels 

De waterhuishouding in de polder wordt bovendien verbeterd, zodat het waterpeil beter gereguleerd kan worden. Zo kunnen we zorgen dat de bodem in tijden van droogte goed vochtig blijft. Dat is nodig voor weidevogels als de grutto en kievit, want zij prikken met hun snavel in de bodem op zoek naar beestjes. Als de grond te hard is, kunnen ze geen voedsel vinden. Om dit te realiseren worden de greppels in de weilanden uitgegraven, zodat ze het water beter kunnen aan- en afvoeren. 

Rietvogels krijgen weer ruimte

Het natte gedeelte van de polder is de afgelopen jaren ‘in de wilg geschoten’, wat inhoudt dat er overal jonge wilgenboompjes groeien. Hierdoor verandert de moerasnatuur langzaam in bos, wat niet goed is voor de aanwezige rietvogels. Daarom gaan we deze wilgenscheuten verwijderen en de hogere delen afplaggen. Dan kan zich in de slenken en de Kinselbaai waterriet ontwikkelen. Zo wordt het gebied weer natter en blijft het geschikt voor zeldzame soorten als de roerdomp, karekiet en porseleinhoen.

Over Polder IJdoorn

IJdoorn is een oase van rust voor vogels. Vanaf de dijk kun je met een verrekijker de polder inkijken en het vogelkijkpunt is een prachtige plek om rustig te zitten, kijken en luisteren. De polder is verder niet toegankelijk voor mensen, de rest is rustgebied voor de vogels.