Ga direct naar inhoud
Nieuws

Toename broedvogels en amfibieën in Kempen~Broek

17 januari 2024 | Kay Jans

In 2023 zijn broedvogels en amfibieën geïnventariseerd in en rond de natuurgebieden Kettingdijk-Wijffelterbroek en Laurabossen. We zijn verheugd dat de gegevens een toename laten zien van enkele boerenland- en watervogels. Onder de amfibieën blijken de kamsalamander en boomkikker zich uit te breiden. Spectaculair is het eerste broedgeval van de oehoe.

boomkikker

Monitoring

Om subsidie voor natuurbeheer te mogen ontvangen, is  monitoring van de natuurkwaliteit verplicht. Elke zes jaar vinden inventarisaties plaats voor het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), deels uitgevoerd door vrijwilligers. In 2023 is opnieuw een inventarisatieronde gedaan in natuurterreinen nabij de kerkdorpen Altweerterheide, Tungelroy en Stramproy in het buitengebied van Weert, rond Wijffelterbroek - Kettingdijk en Laurabossen. Daarbij is onder andere gekeken naar planten, broedvogels, dagvlinders, libellen en sprinkhanen.

Graslandsoorten

Opvallend is dat ten opzichte van de vorige ronde in 2017 verschillende boerenlandvogels zijn toegenomen, terwijl deze groep landelijk juist achteruit gaat. Zo is het aantal broedparen van de kievit, veldleeuwerik en gele kwikstaart sterk toegenomen. Waarschijnlijk profiteren deze soorten van de ontwikkeling van de kruidenrijke graslanden. Soorten als kneu, putter, geelgors, roodborsttapuit en grauwe klauwier profiteren daar ook van, in combinatie met struwelen die door de begrazing tot ontwikkeling komen.

Bosvogels

Veel bosvogels profiteren van het ouder worden van de bossen en de toename aan dood hout met holtes. De middelste bonte specht is nieuw als broedvogel. Aan naaldbos gebonden soorten zoals zwarte mees en goudhaan nemen af, vermoedelijk als gevolg van de omvormingswerkzaamheden van naald- naar loofbos in de Laurabossen. De zomertortel houdt nog steeds stand en de wielewaal is ook stabiel met een hoog aantal broedparen.

Nieuwe broedvogels

Ook de meeste watervogels doen het goed. Diverse soorten eenden waaronder zomertaling, wintertaling en slobeend zijn nieuw als broedvogel verschenen ten opzichte van 2017. Het lijkt erop dat veel watervogels voordeel hebben gehad van het bovengemiddeld natte voorjaar van 2023. Spectaculair is het eerste broedgeval van de oehoe in het gebied.

In en rond poelen

Een groot aantal poelen is geïnventariseerd op knoflookpadden en kamsalamanders. De eerste soort lijkt stabiel te zijn op de locaties waar in 2014 is gestart met de introductie van larven. De kamsalamander voelt zich thuis in het gebied en is in enkele nieuwe poelen aangetroffen. Ook de boomkikker heeft een goed jaar achter de rug. De soort bereid zich sinds 2017 steeds verder uit in het gebied: in 2023 is een recordaantal juvenielen (jonge boomkikkers) geteld.

Ontwikkelingen volgen

De monitoringsresultaten worden gebruikt om de ontwikkeling van de terreinen te volgen. Ze laten zien hoe soorten reageren op bepaalde inrichtings- of beheermaatregelen en kunnen dan ook aanleiding zijn om het beheer op onderdelen aan te passen. Omdat veranderingen vaak pas over langere termijn zichtbaar zijn, vindt deze monitoring elke zes jaar plaats. Het is een belangrijke basis voor de kwaliteitstoetsen van onze natuurgebieden, die ook om de zes jaar worden uitgevoerd.

Kay
Kay Jans