Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voortgang natuurherstel Roukespeel in de Krang

10 december 2022 | Kay Jans

Bij de Roukespeel in de Krang zijn de werkzaamheden voor het herstel van het watersysteem vergevorderd. Door de natte omstandigheden schuift een klein deel van het werk door naar volgend jaar.

Doorsteken grondwal bij Roukespeelven nov 2022

Sinds begin november is aannemer Roodbeen in het gebied aan de slag. Zij zijn begonnen bij het Roukespeelven waar de grondwal tussen de beek en het ven op twee plaatsen is doorgestoken. “Zo kan het water heel langzaam doorstromen, wat de waterkwaliteit ten goede komt”, legt projectleider Sietze van der Linden uit.

Afronden en opruimen 

Ook zijn de bermgreppels langs de Grote Kouseyweg minder diep gemaakt, waardoor water minder snel het gebied verlaat. Sietze: “We willen water juist langer vasthouden, zodat het gebied beter kan functioneren als natuurlijke klimaatbuffer. Het werk aan de bermgreppels ronden we begin december af, aansluitend vinden nog diverse  opruimwerkzaamheden plaats. Daar hoort ook het opschonen en herstellen van de weg en het naastgelegen fietspad* bij, die door de machines beschadigd zijn.

*UPDATE 7 december 2022 | gedeeltelijke wegafsluiting door wateroverlast

Op verzoek van gemeente Weert is het deel van de Grote Kouseykweg tussen Breijbaan en Roekes tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor wandelaars. Door het werkverkeer is de weg hier beschadigd. Het is op dit moment erg nat en modderig, dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet bekend. De weg moet eerst opdrogen, om te kunnen herstellen. 

De natte omstandigheden worden zeer waarschijnlijk veroorzaakt door actieve bevers in het gebied. Zij zetten de weg en het fietspad onder water. Daar valt niet meteen iets aan te doen, want de bever is een beschermde diersoort. De bever voelt zich thuis in dit gebied. Daar zijn we als natuurbeheerder blij mee, want zijn aanwezigheid verrijkt de biodiversiteit en gaat verdroging tegen. Hij past ook goed binnen het ecosysteem dat we voor de Krang als natte natuurparel voor ogen hebben.

Hoewel bevers met hun geknaag en gebouw waardevol zijn voor de natuur, kunnen deze activiteiten ook soms voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld bij landbouwgronden, dijken of – zoals nu – bij een openbare weg. Op plekken waar schades en risico’s ontstaan, mag er worden ingegrepen binnen de bestaande regels van de wet. Dat moet zorgvuldig gebeuren en is altijd maatwerk. De komende tijd houden we in de gaten hoe de situatie zich ontwikkelt. Afhankelijk daarvan wordt met bevoegde partijen bekeken of en welke maatregelen nodig zijn.

Ga je aan de wandel rond Roukespeel? De routes door het gebied, zoals deze, blijven bereikbaar, maar houd er rekening mee dat het (zeker in dit jaargetijde) erg modderig is. Tip: trek laarzen aan! 

Chopperen schuift op

Op twee bestaande natuurpercelen aan de Grote Kouseykweg is de fosfaatrijke bovengrond afgelopen maand afgegraven, waardoor hoogwaardig hooiland kan ontstaan met kansen voor bijzondere plantensoorten als dotterbloem, echte koekoeksbloem en rietorchis. Twee andere hooilanden aan de zandweg worden nog gechopperd. "Dat houdt in dat we een dunne laag organisch materiaal afvoeren", licht Sietze toe. “De gronden zijn nu te nat om met machines te rijden. Daarom verplaatsen we dit deel van het werk naar de zomer van 2023. Door het chopperen ontstaat een meer schrale situatie, goed voor de ontwikkeling van vochtige hooilandsoorten zoals de rietorchis."

Bijzondere, klimaatbestendige natuur

Door stap voor stap het moeraskarakter van Roukespeel te herstellen, kan het gebied beter als klimaatbuffer gaan werken en krijgt de natuur meer kansen. Natte natuur werkt als een soort spons. In periodes met veel regen neemt het natuurgebied water op, zodat in droge periodes dit water langzaam kan worden afgegeven. Het risico op wateroverlast en het effect van langdurige droogte in de omgeving wordt daardoor kleiner. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie is te vinden op natuurmonumenten.nl/roukespeel.

plagwerk Grote Kouseyweg

Afgraven van de fosfaatrijke bovenlaag bij bestaande natuurpercelen aan de Grote Kouseykweg.

Kay
Kay Jans