Ga direct naar inhoud
Nieuws

2,7 miljoen om water langer vast te houden in natuurgebieden

11 juli 2019 | Jantine Wesselink

De droge zomer van 2018 heeft laten zien hoe kwetsbaar de natuur op de hoge zandgronden is. Het zijn gebieden waar het aanvoeren van water zeer beperkt is. De heide lag er doods bij en hoogveengebieden vielen deels droog. De komende jaren gaan de natuurorganisaties in Overijssel met steun van de Provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen aan de slag om het water langer vast te houden in natuurgebieden.

Hoge Venterink

ZON: Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Ons klimaat verandert. Het wordt ‘s zomers warmer en droger. Op de hoge zandgronden in Oost Nederland vallen beken en andere waterlopen vaker droog en komen lage grondwaterstanden vaker voor. Langere en hevigere perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade voor bijvoorbeeld scheepvaart, landbouw en energievoorziening. Ook landschap en natuur zullen schade leiden. Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen.

Deelnemende partners

Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en het Rijk stellen subsidie ter beschikking aan Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit. De gezamenlijke ambitie van de natuurorganisaties is om de komende jaren 2,7 miljoen euro te investeren in projecten die bijdragen aan de vergroting van de sponswerking in natuurgebieden. Hierdoor kan er meer water worden vastgehouden ten behoeve van droge periodes.

Ongewenste ontwatering 

De belangrijkste maatregelen zijn het dempen van greppels en het minder diep maken van waterlopen. Diepe watergangen zijn in het verleden aangelegd om gebieden te ontwateren. Een voorbeeld hiervan is het greppelsysteem (rabatten) op landgoed Eerde. In het verleden waren de rabatten nodig voor voldoende drooglegging ten behoeve van de houtproductie; nu zorgen ze juist voor ongewenste ontwatering.

Start ZON programma

Symbolische start ZON-programma door de samenwerkende partners

Aftrap

Op 9 juli was de officiële aftrap om te vieren dat het werkprogramma van de natuurorganisaties financieel rond is en er gestart wordt met de voorbereiding van de uitvoering van de projecten. In totaal gaat het om ruim 35 projecten in verschillende natuurterreinen. Bij Natuurmonumenten gaat het om projecten in  Hoge Venterink (Oldenzaal) en Landgoed Eerde (Ommen). De maatregelen moeten voor 2022 zijn uitgevoerd.

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink