Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderzoek naar broeikasgas in Polder Camphuis

19 augustus 2020 | Hanne-Wil Kievitsbosch

Sinds half augustus staat er in Polder Camphuis nabij Groningen een bijzondere opstelling in het moeras. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit meten hier hoeveel broeikasgas wordt vastgelegd en hoeveel er in de polder vrijkomt.

Onderzoek naar broeikasgas Polder Camphuis

Metingen

Het klimaat is aan het veranderen, dit komt doordat er steeds meer broeikasgassen vrijkomen in de lucht door bijvoorbeeld energieproductie uit fossiele brandstoffen. Broeikasgassen zoals CO2 en methaan (moerasgas) vormen een deken om de aarde en houden de warmte van de zon vast. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. Dit gaat gepaard met toenemende wateroverlast, watertekorten, zeespiegelstijging en hittegolven in de steden.

Veengebieden zoals Polder Camphuis kunnen CO2 vastleggen, zodat de deken van broeikasgassen weer iets dunner kan worden en de klimaatverandering iets wordt getemperd. Veen dat uitdroogt geeft die CO2 weer af aan de atmosfeer. Daarom is veenvernatting als maatregel opgenomen in het klimaatakkoord en is de waterstand in Polder Camphuis en Westerbroek vorig jaar verhoogd. In moerasgebieden blijven plantenresten op de bodem achter en ontstaat een de veenlaag. Deze bestaat vooral uit koolstofverbindingen. Natter maken van de natuur vergroot het moeras: er groeien meer planten en die nemen CO2 op uit de lucht en leggen dit vast. Onbekend is hoe groot dit effect is.

Veenvernatting kan echter ook een extra uitstoot van het sterke broeikasgas methaan (CH4) veroorzaken. Ook daarvan is onbekend hoeveel dat is en onder welke omstandigheden dat gebeurt. Door de metingen uit te voeren in samenwerking met onderzoekers van de Wageningen Universiteit willen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL hier gezamenlijk duidelijkheid over krijgen.

Gebieden van Natuurmonumenten

Natuurmonumenten maakt zich zorgen over klimaatverandering: voor de natuur en biodiversiteit en voor de mensen. De natuur kan een belangrijke bondgenoot zijn in het tegengaan van klimaatverandering door opslag en het vasthouden van CO2 in bodem of biomassa.

Daarnaast kan de natuur helpen tegen nadelige effecten van klimaatverandering. Een natuurgebied zoals Polder Camphuis is een natuurlijke klimaatbuffer: er is ruimte voor natuur en het biedt oplossingen voor klimaatproblemen en behoeften in de omgeving zoals waterveiligheid, vermindering CO2 en recreatie. Met natuurlijke klimaatbuffers bieden we ruimte aan regenwater bij extreem weer en helpen we Nederlanders droge voeten te houden. Natuurgebieden moeten daarvoor wel voldoende robuust zijn en de natuur moet er voldoende ruimte hebben.

Eerder dit jaar zijn er ook metingen gedaan in natuurgebied De Onlanden. De metingen worden gedurende drie jaar voortgezet. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot adviezen voor beheerders van veen- en moerasgebieden.

De vernattingsmaatregelen en het onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoeksthema ‘Klimaatenvelop Klimaatslim Bos, Natuur en Hout’.

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe