Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aanpassingen in paden en routes op en rond het Hulshorsterzand

03 maart 2023 | A. Vermeer

Om broedende vogels te beschermen, verwijdert Natuurmonumenten verschillende paden en sluippaadjes op en rond het Hulshorsterzand en de omliggende heide en bos. Ook worden verschillende wandel- en fietspaden vanaf de start van het broedseizoen op 15 maart tijdelijk afgesloten. Deze maatregelen vloeien voort uit het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat door de provincie Gelderland is vastgesteld. In totaal blijft zo'n 18 kilometer aan paden rond het Hulshorsterzand wél jaarrond open.

Kwetsbaar stuifzand en heidegebied

De maatregelen zijn onderdeel van het Recreatiezoneringsplan Veluwe. Daarin is het Hulshorsterzand door de provincie Gelderland betiteld als Zone D. Dat betekent geen/beperkter recreatief gebruik in het broedseizoen. Het omliggende gebied heeft de titel zone C gekregen; rustig gebied met extensief recreatief medegebruik. Boswachter Afke Vermeer: ‘Uiteraard staan we als natuurorganisatie voor het beschermen van de natuur, zeker voor bijzondere vogelsoorten en voor het unieke maar tegelijkertijd zeer kwetsbare stuifzand en omliggend heidegebied. Tegelijkertijd willen we de Leuvenumse Bossen, het Hulshorsterzand en de heidegebieden ook tijdens en na het broedseizoen voldoende toegankelijk en beleefbaar houden voor omwonenden en bezoekers. Met deze maatregelen doen we ons uiterste best om die beide belangen zo goed mogelijk met elkaar in balans te brengen.’

Tijdelijke en permanente afsluiting

Op en rond het Hulshorsterzand en over de heidegebieden is in de loop der jaren een netwerk ontstaan van kleine paadjes, waar nooit paden bedoeld zijn. Daarnaast liggen er een flink aantal officiële paden én wandel- fiets- en ruiterroutes. Deze routes blijven bestaan, maar worden wel aangepast. De start van deze routes zal zich hierdoor concentreren op de parkeerplaats Hierderweg en de Brandsweg. Vermeer: ‘We snappen goed dat het vervelend kan zijn om tijdens je wandeling, fietstocht of buitenrit ineens te stuiten op gewijzigde routes in onze gebieden. Daarom adviseren we iedereen om komende weken vooraf de meest actuele beschrijving van de route en eventueel de bijbehorende routekaart van onze site te downloaden. Voor ruiters verwijzen we graag naar het ruiter- en mennetwerk van het Routebureau Veluwe.’

Rust en ruimte voor vogels en andere dieren

Het Hulshorsterzand en omliggende heidegebieden zijn voor veel vogels de ideale broedplek, zo ook voor deze prachtige roodborsttapuit. Doordat er rond het zand en over de heide behoorlijk veel paden liggen, maakt dit dat het voor te veel vogels eenvoudigweg te lastig is om een rustige broedplek te vinden en er hun jongen groot te brengen. Met het verwijderen van sluippaden, dichtzetten van een aantal bestaande paden en tijdelijk afsluiten van wandel- en fietspaden dichtbij het zand, wil Natuurmonumenten voorkomen dat broedsels door verstoring mislukken.

Roodborsttappuit

Vermeer: ‘Hoe meer afstand er wordt gecreëerd tussen de verschillende paden, hoe meer gebieden met rust er ontstaan. Die rust kunnen veel op de grond broedende vogels meer dan goed gebruiken. Blijf daarom op de gemarkeerde paden en wandel-, fiets en ruiterroutes en respecteer de afsluitingen rond het zeer kwetsbare stuifzand- en heidegebied. Alleen wanneer we die verantwoordelijkheid gezamenlijk nemen, kunnen we bijzondere vogels als de roodborsttapuit, geelgors, boomleeuwerik en de draaihals voldoende bescherming bieden.’

Tijdelijk afgesloten wandelpaden

In het gebied staan informatieborden op punten waar de padenstructuur tijdens, maar ook na het komend broedseizoen verandert. De tijdelijk afgesloten paden worden duidelijk gemarkeerd door middel van slagbomen. Sluippaadjes worden ontoegankelijk gemaakt door bomen en struiken aan te planten, ditzelfde geldt voor de paden die blijvend uit de padenstructuur verdwijnen. Vermeer: ‘Uiteraard wordt de nieuwe situatie voor iedereen even wennen. We vertrouwen er tegelijkertijd op dat de noodzaak van deze maatregelen voor iedereen inmiddels helder is, mede doordat de huidige maatregelen zijn opgesteld in overleg en in directe samenwerking met veel omwonenden, gebruikersgroepen en bewonersorganisaties in de buurt. Daar waar dat niet het geval blijkt, zullen we uiteraard moeten gaan handhaven, maar we rekenen uiteraard vooral graag op ieders vrijwillige medewerking.’

Recreatiezonering Veluwe

De provincie Gelderland heeft het initiatief genomen tot het maken van een Veluwebreed Recreatiezoneringsplan. De natuur op de Veluwe gaat namelijk achteruit. Om de Veluwse natuur weer gezond te maken worden herstelmaatregelen uitgevoerd voor heide, stuifzanden, bossen, vennen, venen en beken. Ook is een betere balans tussen natuur en recreatie nodig. Dit Recreatiezoneringsplan helpt daarbij. 

Recreatiezonering op de Veluwe - Korte uitleg

Samenwerking Veluwebreed

Het Recreatiezoneringsplan is een eerste, en belangrijke, stap om de komende jaren richting te geven aan het recreatief gebruik op de gehele Veluwe. Er is blijvende samenwerking nodig in het zoeken naar oplossingen die zorgen voor natuurbehoud en voor behoud van de grote recreatieve belevingswaarde van de Veluwe. In verschillende Veluwse natuurgebieden van terreinbeheerders als Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden de komende periode maatregelen getroffen, zoals het verleggen van paden en routes. Zo werken we samen aan behoud en bescherming van een sterke en gezonde Veluwe, nu en in de toekomst.

A. Vermeer