Ga direct naar inhoud
Nieuws

Lionserpolder: herstel van oude luister

24 februari 2021 | Hanneke Wijnja

Het voorjaar staat voor de deur. De eerste grutto’s zijn al gezien en de weidevogelgebieden in de Greidhoeke liggen klaar voor het broedseizoen. In de Lionserpolder is juist de laatste hand gelegd aan het herstellen van een middeleeuws binnenmeer – het Hesensermeer. Samen met de provincie, natuurcoöperatie Baarderadeel en omringende boeren heeft Natuurmonumenten een grote plas-dras gecreëerd om de weidevogels een warm welkom te geven. Boer Tjalling Rodenhuis kijkt ongeduldig uit naar hun komst.

Hesensermeer2021

Paplepel

Ruwweg tussen Jorwert en Lions ligt de Lionserpolder. Tjalling is er opgegroeid; zijn vader begon in 1966 het melkveebedrijf bij Jorwert en hij nam het als vanzelfsprekend over. “Ik leef erg mee met de weidevogels en kreeg dat al met de paplepel ingegoten. Mijn vader gaf me nog net geen pak slaag als ik een nest stuk gemaaid had.” Door de aanleg van plas-dras op zijn land zag Tjalling wat een groot effect zo’n kleine inspanning kan hebben. Dat stimuleerde hem om verder te gaan. Hij ging aan particulier natuurbeheer doen en werd bestuurslid van de natuurcoöperatie Baarderadeel: “Samen met Natuurmonumenten spannen de boeren binnen deze coöperatie zich in om de weidevogels te behouden en het oude, door zee en mensenhanden gevormde greppeltjesland van de Lionserpolder te beschermen.”

Samen voor de weidevogels

Uniek aan de Lionserpolder is dat van de ruim 300 hectare de helft wordt beheerd door boeren en de andere helft door Natuurmonumenten. “Door deze samenwerking kunnen we het gebied optimaal inrichten voor weidevogels. Ook ontstaat er een groter geheel waardoor de vogels meer ruimte hebben en de predatiedruk vermindert.” Tjalling verzucht: “In te veel gebieden in Friesland zijn de weidevogels verdwenen, met als gevolg dat alle soorten predatoren op de plekken afkomen waar ze wél zijn. Het is erg als je je inspant en je vervolgens ziet dat er nauwelijks kuikens groot worden. Dat neemt de motivatie om aan weidevogelbeheer te doen bij sommige boeren weg.”

Waterhuishouding terug naar toen

De laaggelegen Lionserpolder met z’n grillige vormen en hoogteverschillen kenmerkt zich door een ingenieus afwateringssysteem dat door de eeuwen heen is aangelegd. Tjalling: “De combinatie van laag waterpeil bij de omringende boeren en onvoldoende regen in het voorjaar maakte de polder veel te droog voor weidevogels. De natuurcoöperatie heeft de waterhuishouding in het gebied daarom grondig aangepakt en het waterpeil flink verhoogd.” Boswachter Simon de Winter van Natuurmonumenten is blij met de samenwerking: “Door samen het gebied als één geheel te bekijken en gericht stuwen en dammen te plaatsen kunnen we nu heel precies de waterstanden in de Lionserpolder beheren. Momenteel laten we het in 1834 drooggelegde Hesensermeer vollopen met water zodat daar 20 hectare plas-dras ontstaat. Daarmee is een stukje geschiedenis weer zichtbaar in het landschap én vinden weidevogels een plek met veel voedsel om aan te sterken voor het broedseizoen.”

Lionserpolder

Lionserpolder van bovenaf

Geschikt leefgebied

Natuurmonumenten beheert drie weidevogelgebieden in de Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder. Om weidevogels te behouden zijn maatregelen nodig voor betere kuikenoverleving. Simon: “Het ontbreken van voldoende geschikt leefgebied is het belangrijkste probleem. We streven daarom naar robuuste kerngebieden met direct daaromheen weidevogelvriendelijke weilanden, zoals in de Lionserpolder.”

Hanneke Wijnja
Hanneke Wijnja