Ga direct naar inhoud

Riviernatuur in uiterwaard De Lymen

Natuurmonumenten is van plan in uiterwaard De Lymen de riviernatuur weer terug te brengen. De uiterwaard ligt aan de Gelderse zijde van de Maas, tussen Batenburg en Appeltern. Het gebied is 75 hectare groot, waarvan circa 65 ha van Natuurmonumenten en 10 ha van Rijkswaterstaat.

De Lymen

Nu zie je nog veel akkerbouw en een klein gedeelte grasland. Over een jaar of drie is het de bedoeling dat een vogelrijk natuurgebied met geulen, grote grazers, bloemrijke stukken grasland en moeras is ingericht, waarna de natuur het verder zelf invult. Zodat ook dat de waterplanten en dieren die horen bij de Maas weer volop de ruimte krijgen. Verder wordt het gebied geschikt gemaakt voor wandelaars.  

MeerMaas

De plannen voor de inrichting zijn onderdeel van het programma MeerMaas van Natuurmonumenten. De Lymen wordt, bij realisatie, tevens toegevoegd aan het Gelders Natuur Netwerk en is daarmee een belangrijke ontbrekende schakel in het totale natuurnetwerk in de provincie Gelderland. Verder is het streven om in het stroomgebied van de Maas het waterleven te verbeteren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water, een taak van Rijkswaterstaat.

Definitief ontwerp De Lymen

In voorbereiding

Het project de Lymen is in voorbereiding en er ligt een definitief ontwerp. Hierboven staat een afbeelding van het definitief ontwerp. Klik hier om het ontwerp op een groter formaat te bekijken. 

Er hebben allerlei onderzoeken plaats gevonden en er is met direct belanghebbenden, zoals vergunningverleners, omwonenden en gemeenten, gesproken om gezamenlijk tot het definitief ontwerp te komen.

Bij de inrichting van De Lymen is rekening gehouden met eenvoudige natuurgerichte recreatieve beleving en bereikbaarheid. Dus geen asfaltpaden, maar struin-, graspaden.

Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar explosieven, archeologie, flora en fauna en de bodem zowel fysisch als milieukundig.

Voor de vergunningen is, voor het huidige ontwerp, een rivierkundige berekening gemaakt en voor de uitvoering een stikstofuitstoot berekening.

Betrokken instanties zijn de gemeenten Druten-Wijchen, West Maas en Waal en de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland en uiteraard de omwonenden.

Het project draagt bij aan de waterstandsdaling, die gerealiseerd moet worden door Meanderende Maas

Omgeving De Lymen

Omgeving De Lymen

Toekomst

In De Lymen komt ruimte voor nevengeulen, ondiep water waar zonlicht de bodem kan bereiken, waar planten kunnen groeien en jonge vissen hun schuilplekken weer vinden. Deze geulen zijn ook een prachtig leefgebied voor de vele watervogels in ons land. Op de kleine slikkige eilandjes die er komen kunnen kluten en visdiefjes ongestoord broeden en vinden lepelaars een rustplek. Op droge hoge zandige delen langs de oever komt ruimte voor stroomdalgrasland. Typisch grasland voor de rivieren, veelal verdwenen door de ingrepen in het verleden. Met soorten als gele walstro, kruisdistel en wilde marjolein. Ook de ooibossen zijn in Nederland zeldzaam geworden, waar mogelijk geven we daar ook graag de ruimte aan, hoewel dat in zo’n smalle uiterwaard als De Lymen beperkt zal zijn. In de natte delen zal voornamelijk wilg gaan groeien en op de hogere delen kan ook een iep, eik of een zwarte populier zijn plek vinden. Wie weet biedt deze ooit ruimte aan een broedende zwarte ooievaar!

Zwarte ooievaar

Zwarte ooievaar

Vervolgtraject

Per 21 december 2023 zijn het ontwerp bestemmingsplan en het projectplan waterwet gepubliceerd.

Klik hier om het bestemmingsplan in te zien

Klik hier om het ontwerp-projectplan waterwet in te zien.

Zodra de overige vergunningen ter inzage liggen zullen we dat op deze projectpagina vermelden. Dit betreft de waterwetvergunning bij Rijkswaterstaat en het Waterschap Rivierenland en een omgevingsvergunning West Maas en Waal. Het vergunningstraject loopt momenteel trager dan verwacht omdat omdat er aanvullende onderzoeken nodig zijn. We hopen dat de laatste vergunningen na de zomervakantie 2024 worden verstrekt. De werkzaamheden buiten kunnen dan in het eerste kwartaal van 2025 starten. Dit betekent dat de werkzaamheden niet eind volgend jaar, maar later gereed zullen zijn. We nemen de ruimte om alles uiterlijk eind 2027 af te ronden.

Informatie en contact

Natuurmonumenten is het aanspreekpunt en opdrachtgever voor de onderzoeks- en uitvoerende partijen. Project De Lymen komt in samenwerking met Rijkswaterstaat tot stand. Rijkswaterstaat is al geruime tijd bezig met het herstellen van het leefgebied van planten, vissen en kleine waterbeestjes die thuishoren in het rivierenlandschap. Zo ook bij de Maas. Dat gebeurt vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Met als uiteindelijk doel gezonde rivieren vol gevarieerd leven. 

Wil je meer weten? Download de pdf van de nieuwsbrief Nieuwe Natuur De Lymen of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected]

Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Nieuwe Natuur De Lymen? Schrijf je dan hier in. 

 

Logo RWS Gelderland

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid