Ga direct naar inhoud

Natuurontwikkeling Mantingerveld: kleinschalig heidelandschap in combinatie met natuurbegraven

Met steun van leden zette Natuurmonumenten dertig jaar geleden al de eerste stappen om landbouwgebieden rondom Mantinge en Nieuw Balinge te herstellen tot natuur. Er is veel gebeurd en nu zien we kansen een nieuwe stap te maken in het gebied tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex.

Mantingerveld

Nieuwe inrichting

Er is al veel natuur gerealiseerd, maar er is nog steeds werk aan de winkel. Verschillende gebieden zijn nog niet met elkaar verbonden of ingericht. Bijvoorbeeld de landbouwgronden van Natuurmonumenten, ten westen van Nieuw Balinge. Op deze plek, van ongeveer 22 ha tussen Nieuw Balinge en het Munitiemagazijncomplex, ziet Natuurmonumenten kansen om een kleinschalig heidelandschap te ontwikkelen in combinatie met natuurbegraven. Dit gebied biedt plaats aan vennen, heischraal grasland, heide, jeneverbes, vrijstaande eiken, wandelpaden en de mogelijkheid tot natuurbegraven. Bekijk hier een kort filmpje van de locatie.

Schraal gras natuurbegraven eindconcept

Impressie van een heischraal grasland met vrijstaande bomen

Het plan in het kort

Om de natuurwaarden in dit deel van het Mantingerveld te versterken werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland. De natuurbegraafplaats wordt onderdeel van een groter natuurgebied dat de komende jaren ten westen van Nieuw Balinge ontstaat. Een natuurbegraafplaats is een deel van een natuurgebied waar mensen (of urnen) worden begraven. Het is en blijft een natuurgebied, toegankelijk voor iedereen. De natuurgraven gaan op in de natuur, soms herkenbaar met een houten boomschijf met de naam van de overledene. Met het mogelijk maken van begraven in de natuur, wordt een extra impuls gegeven aan het de natuurwaarde van dit gebied. Recreatieve voorzieningen, zoals toegang en paden, verbeteren ook in dit plan. Met natuurbegraven wordt voorzien in de behoefte van mensen om een laatste eeuwigdurende rustplaats in de natuur te vinden. Hiermee komt Natuurmonumenten ook tegemoet aan de wens van bewoners van Nieuw Balinge om in hun eigen omgeving begraven te worden. Met natuurbegraven krijgen mensen de mogelijkheid om zelf bij te dragen aan het behouden, versterken en ontwikkelen van de natuur.

Bekijk hier een filmpje dat is opgenomen op natuurbegraafplaats Heidepol.

Landschapsontwerp

Vanaf de start van het planvoornemen voor natuurbegraafplaats Mantingerveld is er regelmatig contact geweest over de plannen met omwonenden, de gemeente en het bestuur van Plaatselijk Belang. Aan de hand van de inbreng van de bewoners van het dorp (door middel van een enquête) en in nauwe afstemming met Plaatselijk Belang is een verbeterslag gemaakt aan het plan. Het gaat om de volgende aanpassingen:

1. Verder van het dorp

Er wordt invulling gegeven aan de wens vanuit het dorp, om een overgangsgebied zonder natuurbegraven te creëren. Daarmee is de afstand tussen het dorp en natuurbegraven 70 meter opgeschoven naar het westen. Dit betekent dat het totale inrichtingsgebied aan de Hullenzandweg richting Haarweg iets wordt vergroot en landschappelijk passend wordt ingericht.

2. Wandelpad

Een andere wens was een pad waar mensen kunnen wandelen zonder dat zij zicht hebben op natuurgraven of daarmee geconfronteerd worden. Afgesproken is dat er een wandelpad komt door het eerdergenoemde overgangsgebied, vlakbij het dorp. Dit pad sluit aan op het al bestaande pad door de bossingel richting de Hullenzandweg. Aan de kant van de Haarweg wordt een oplossing gevonden met Prolander over de inrichting en het leggen van een pad. Waar mogelijk wordt dit wandelpad doorgetrokken, dit zal samen met Prolander verder worden uitgewerkt.

3. Verkeer

Op de Hullenzandweg rijdt veel landbouwverkeer, vooral tijdens de jaarlijkse mais- en bietencampagne. Het dorp had zorgen over het extra verkeer dat de natuurbegraafplaats zou genereren: daarmee zou de Hullenzandweg nog drukker worden. Men was ook bezorgd dat er gekozen zou worden voor een alternatieve route, waarbij het landbouwverkeer door het dorp zou rijden. Deze zorgen kunnen we nu wegnemen. Door het creëren van diverse uitwijkplekken op de Hullenzandweg kunnen auto’s en landbouwverkeer elkaar goed passeren. Met de gemeente zijn uitwijkmogelijkheden voor auto’s aan de Hullenzandweg besproken. Een alternatieve route is niet nodig én de Hullezandweg wordt veiliger door deze maatregel.

Op de onderstaande afbeeldingen is te zien op welke manier het landschapsontwerp is aangepast:

kaart plangebied natuurbegraven Mantingerveld oud

Kaart plangebied oud

Kaart plangebied natuurbegraven Mantingerveld met aanpassingen

Kaart plangebied met aanpassingen (nieuw)

ontwerp Natuurbegraven Mantingerveld oud

Kaart Landschapsontwerp oud (schets april 2022)

Schets natuurbegraafplaats Mantingerveld

Kaart landschapsontwerp nieuw (juli 2023)

Procedure en vervolgstappen

Om een natuurgebied met mogelijkheden voor natuurbegraven te realiseren, is een wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente Midden Drenthe nodig. Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland hebben daarvoor in juni 2022 benodigde documenten en onderzoeken bij de gemeente aangeleverd. Naar aanleiding van overleg met de gemeente, omwonenden en Plaatselijk Belang, hebben we de informatie aangevuld en het landschapsontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan hebben we op 15 juni 2023 ingediend bij de gemeente.

Als het college van B&W vindt dat het plan voldoende is uitgewerkt en onderbouwd, komt het plan ‘ter inzage’. Dit betekent dat het ontwerpbestemmingsplan dan zes weken is in te zien voor wie dat wil. Tijdens deze periode kan iedereen op het plan reageren door het indienen van een zogenaamde zienswijze. De gemeente maakt bekend wanneer het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en hoe zienswijzen ingediend kunnen worden. De gemeente beoordeelt en beantwoordt alle ingediende zienswijzen en zo nodig worden wijzigingen verwerkt in het bestemmingsplan. De gemeenteraad moet de reacties meenemen in haar uiteindelijke beslissing. Zij zullen het plan wel of niet goedkeuren en vaststellen. Ook dit plan wordt 6 weken ter inzage gelegd.

Meer informatie

Op 18 januari en 12 april 2022 organiseerden Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten (digitale) informatiebijeenkomsten. De vragen en antwoorden die daar zijn gesteld zie je hier.

Heb je andere vragen of ben je op zoek naar informatie? Stuur een e-mail naar Sanne van Gemerden, boswachter Communicatie en beleven Zuid Drenthe.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid