Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veel steltlopers en eenden op Marker Wadden

21 augustus 2019 | Natuurmonumenten

Tijdens de laatste vogeltelling op 14 augustus op Marker Wadden, zagen de tellers een mooie mix van steltlopers en eenden. De slobeenden waren het talrijkst (bijna 1200 individuen).

slobeend

Daarnaast telden de kenners groepen van 100-200 krak-, tafel-, kuif- en wilde eenden en wintertalingen. Verder enkele zomertalingen en de eerste smient en pijlstaart van het seizoen.

Kluten en reuzenstern

Er werden ruim 500 kluten geteld. Na het broedseizoen lijken veel kluten de Marker Wadden te hebben verlaten. Verder waren er tientallen kemphanen, oeverlopers, bonte strandlopers en vlogen er overal watersnippen weg uit de vegetatie.

In sommige delen zaten grote mooie zwermen spreeuwen. Witte kwikstaarten waren overal volop aan het foerageren op het slik. Ook werd een overvliegende reuzenstern gespot, afkomstig uit Zweden, zo bewees de rode kleurring. Een andere bijzondere waarneming was een grauwe franjepoot.

Slechtvalk

Roofvogels hebben snel door wanneer er grote aantallen vogels op een plek zitten. Tijdens de telling waren er 2 bruine kiekendieven en 4 buizerds aan het jagen. Dit leidde tot grote paniek in de kolonies. De slechtvalk liet zich dit keer niet zien, maar de tellers vonden wel zijn plukplaats. Daar lagen resten van verschillende prooien: visdief, zwarte stern, kemphaan, bonte strandloper, postduif, meerkoet en twee waterhoenen. Vooral de twee waterhoenen waren opmerkelijke vondsten. Er zitten waterhoenen op Marker Wadden, maar niet veel en ze laten zich amper zien.

Zwarte sterns

In de nazomer trekken er jaarlijks duizenden zwarte sterns uit Europa door het IJsselmeergebied richting hun overwinteringsgebieden in Afrika. Eind juli en begin augustus pieken de aantallen.Tijdens vorige tellingen sliepen de zwarte sterns vooral op de moerasandijvie en op het slik van het Haveneiland. Dit keer hadden ze andere plannen. Alle sterns vlogen naar de natuureilanden. In totaal minimaal 3000. Tot ver in de schemer zochten ze naar voedsel.

IJseend

Eerder deze zomer deden de tellers een andere bijzondere ontdekking: een overzomerende ijseend met vier jongen. Het eerste keer dat deze vogelsoort broedend is vastgesteld in Nederland. Bijzonder, want het dichtstbijzijnde broedgebied ligt 800 km noordelijker in Noorwegen. 

 

Foto boven: slobeend

 

Natuurmonumenten