Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werken aan een bloemrijker Steenkamp

12 december 2023 | Anouk Ballot

Natuurmonumenten gaat in 2024 met provinciale subsidie aan het werk bij Steenkamp bij Miste, ten zuiden van Winterswijk. In de loop der jaren is de soortenrijkdom van dit gebied achteruit gegaan door verzuring, verdroging en versnippering. Op een paar graslandpercelen zal de voedselrijke bodemlaag worden verwijderd. Daarnaast wordt een houtsingel afgezet en de waterhuishouding geoptimaliseerd. De verwachting is dat er meer verschillende soorten bloemen en planten gaan groeien en de totale biodiversiteit van het gebied toeneemt, zodat Steenkamp een volwaardige ecologische schakel wordt op het Winterswijks plateau.

Blauwe Knoop is een blauwe bloem

Planning

Op basis van een ecohydrologisch onderzoek uit 2021 is een inrichtingsplan gemaakt. Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag en worden de direct omwonenden geïnformeerd. De verwachting is dat de herstelmaatregelen na de zomer 2024 starten. In de winter 2023/2024 zal de houtwal afgezet worden door de lokale bosaannemer Onno Bruins.

Natuurparels rondom Winterswijk

Natuurmonumenten beheert rondom Winterswijk meerdere kleine natuurpareltjes. Zoals Steenkamp (15 hectare) met planten als kleine zonnedauw en stekelbrem op de heide. Het is een relatief rustig maar zeer afwisselend gebiedje, met heide, poelen, akkers en weilanden, die van elkaar zijn gescheiden door houtwallen met eik, sleedoorn en hondsroos. De Boven-Slinge stroomt er langs en aan een zijde wordt het gebied begrensd door de spoorbaan.

Provinciaal Natuurnetwerk

Steenkamp grenst aan het Natura 2000 gebied Bekendelle, ligt in het Natuurnetwerk en vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Korenburgerveen, Bekendelle en ‘t Wooldse Veen. Meer hierover is te vinden via >>de site van de provincie Gelderland.

Fascinerend grondwatersysteem

Steenkamp ligt op de helling en heeft keileem en tertiaire klei vrij hoog in de ondergrond. Daardoor is er zogenaamd basenrijk kwelwater beschikbaar in de wortelzone van de vegetatie. Dit is precies het water dat bijzonder planten als orchideeën, knoopkruid en blauwe knoop nodig hebben. Met het afgraven van de voedselrijke bovenlaag zorgen we dat dit systeem nog beter gaat functioneren en de grondwaterkwaliteit verbetert.

Eeuwenoud boerengrasland

Met deze werkzaamheden worden de zogenaamde vochtige schraalgraslanden verbeterd. Dit zijn grazige begroeiingen op vochtige en natte bodems. Dergelijke graslanden hebben bijna altijd een eeuwenoud verleden als boerengrasland dat voorzag in de behoefte aan hooi als wintervoer voor het vee. Deze vochtige weides geven minder gras-productie, maar kunnen juist opmerkelijk soortenrijk zijn, vooral wat de flora betreft.

Anouk Ballot
Anouk Ballot