Ga direct naar inhoud
Voorwaarde voor de natuur

Water

Water is de bron en basis van ons leven. Schoon en voldoende water is dan ook een belangrijke voorwaarde voor de natuur. Voor alle natuur is schoon en genoeg water van belang. Maar dat is zelfs in Nederland waterland niet vanzelfsprekend. Veel water is vervuild en vaak is er ook te weinig water voor een gezonde natuur. Dat moet veranderen.

Naardermeer dotterbloem

Schoner water nodig

Het water in Nederland is niet schoon genoeg. Vergeleken met het water in andere landen in Europa scoort Nederland een flinke onvoldoende (bron: CLO). Dat komt door vervuiling van bijvoorbeeld mest en door lozingen. Onvoldoende schoon water zorgt ervoor dat in natuurgebieden steeds minder planten en dieren zich thuis voelen en kunnen overleven in het water. Voor sommige kwetsbare soorten kan dat al de nekslag zijn. Zo staan in onze natte natuurgebieden zoals de Nieuwkoopse Plassen of De Wieden kwetsbare leefgebieden onder grote druk. Zeldzame en bedreigde soorten als kranswier of krabbescheer hebben het moeilijk en hun voorbestaan staat onder druk.

Meer water

Ook is er niet genoeg schoon water beschikbaar voor de natuur. De natuur is structureel verdroogd en heeft een paar jaren al te kampen gehad met extreme droogte. In tijden van droogte kunnen stromende beken en poelen met kikkers en salamanders droogvallen, bomen afsterven  en weidevogels niet meer met hun snavels wormen oppikken. Maar er zijn meer structurele problemen. Het grondwater staat te laag door te veel grondwaterwinning en onzuinig watergebruik. En water wordt veel te snel naar zee afgevoerd. Het water is er wel, maar we gaan er niet goed mee om. Daar is natuur de dupe van.

Nederland waterland

Natuurmonumenten werkt – samen met andere partijen - aan een Nederland met meer en schoner water. Dat doen we in onze natuurgebieden door bijvoorbeeld het herstellen van beken (Leuvenumse beek) en  het aanleggen van waterbuffers (De Onlanden en Fochteloërveen). De natuur kan bijdragen aan een gezond en toekomstbestendig watersysteem. Daarnaast we pleiten in Europa, bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor watervriendelijker en klimaatbestendiger plannen en beleid. Voorbeelden hiervan zijn uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en schoner mestbeleid.

Meer over water

Nieuws over water