Ga direct naar inhoud
Nieuws

In 2021 aan de slag in Demen-Dieden

06 november 2020 | Sander Verwoerd

Na jaren van voorbereiding, liggen de vergunningsaanvragen binnenkort bij gemeente Oss en provincie. We gaan er vanuit dat dit vlot verloopt. En dat betekent dat in 2021 de spreekwoordelijke schop de grond in kan. Dankzij kleiwinning die dan plaatsvindt, kan er straks robuuste riviernatuur ontstaan.

Demen-Dieden

Van jarenlang voorbereiden tot vergunningen en uiteindelijke uitvoering

De afgelopen jaren is er, vooral ook door partner K3Delta een intensief en zorgvuldig planvormingsproces doorlopen voor de herinrichting van het uiterwaardengebied bij Demen en Dieden. Wij zijn nu aan het eind gekomen van dit proces; de uitvoering komt in zicht. Daarvoor worden op korte termijn verschillende vergunningen aangevraagd die daarna ter inzage komen te liggen.

Digitaal vragenuurtje

In het filmpje gaan we in op het project, daaronder lees je meer over de vergunningen. In de laatste nieuwsbrief lees je ook meer over de vergunningen. En je maakt kennis met een bijzondere bezoeker, Jan Maissan.

Download de nieuwsbrief >>

Gebiedsontwikkeling Demen-Dieden

Aangevraagde vergunningen

Voor de realisatie van het project is een nieuw bestemmingsplan en een aantal vergunningen nodig. Deze liggen de komende tijd ter inzage. De volgende ontwerpbesluiten komen eind 2020 gedurende 6 weken ter inzage te liggen:

• Besluit op grond van de ontgrondingsvergunning (Provincie Noord-Brabant)

Besluit op grond van de Wet natuurbescherming (Provincie Noord-Brabant) >>

• Besluit op grond van de Wabo (Gemeente Oss)

• Bestemmingsplan (Gemeenst Oss) >>

• Milieueffectrapportage (als onderdeel van ontgrondingsvergunning en bestemmingsplan)Zodra deze ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd, plaatsen wij de linkjes naar de betreffende documenten op deze pagina.De volgende definitieve besluiten worden uiterlijk 1 januari 2021 (maar wellicht eerder) ter inzage gelegd:

• Besluit op grond van de Waterwet (watervergunning) (Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat)

• Besluit op grond van de Waterwet (Projectplan Waterwet) (Rijkswaterstaat)

• Besluit Waterbodemkwaliteitskaart (Rijkswaterstaat)Zodra deze definitieve besluiten ter inzage worden gelegd, plaatsen wij hierboven linkjes naar de betreffende documenten.Zienswijze/beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de terinzagelegging een zienswijze (op de ontwerpbesluiten) of beroep (op de definitieve besluiten) indienen bij het betreffend bevoegd gezag. Het betreffende bevoegd gezag staat hierboven vermeld achter de verschillende documenten.

Kort over het project

Kleiwinning in de uiterwaarden als drager

Kleiwinning is de voornaamste drager achter het plan. Een groot deel van het oppervlak van het plangebied wordt ingericht door kleiwinning door onder andere onze dochteronderneming Delgromij. Voldoende kleiwinning is noodzakelijk om de totale herontwikkeling mogelijk te maken. De vrijkomende klei wordt gebruikt als grondstof in baksteen- en dakpanfabrieken en bij dijkverbeteringen.

Onderdeel van MeerMaas

Het project is onderdeel van een groter geheel: ‘MeerMaas’. Onder deze noemer werkt Natuurmonumenten aan de natuurontwikkeling van de bedijkte Maas van Ravenstein tot Heusden. Doel is steeds meer aaneengesloten riviernatuur, aan zowel de Brabantse als Gelderse zijde.

Verbinding met Meanderende Maas

In dit gebied speelt ook het project Meanderende Maas, een project waarbij dijkversterking en hoogwaterveiligheid een grote rol spelen. Het project Demen-Dieden ligt in het gebied van het project Meanderende Maas. Demen-Dieden wordt weliswaar als zelfstandig project uitgevoerd, maar een deel van beide projecten wordt in de toekomst op enig moment gelijktijdig uitgevoerd. Voor de raakvlakken tussen beide projecten is er in de planvormingsfase telkens intensief afstemming geweest tussen beide projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Iwan Reerink via telefoonnummer 024 348 88 54 of per mail via [email protected]

Kijk ook op de projectpagina's van Natuurmonumenten en K3Delta voor een uitgebreidere omschrijving.

 

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd