Fietsen

Fietsroute 'Mooi Midden-Delfland' vanuit Delft

Fietsen

Fietsroute 'Mooi Midden-Delfland' vanuit Delft

Wie op de fiets door Midden-Delfland gaat, komt geheid verbaasd weer thuis. Want hier, te midden van de Randstad, is de horizon opeens nog open, beleef je de lente met weidevogels en kom je echt tot rust. Een route langs middeleeuwse langgerekte kavels door sloten doorsneden, water dat vaak zo raar op hoogte ligt, authentieke dorpjes én schitterende natuurgebieden. Peddelen zonder haast.

De route volgt het knooppuntensysteem. De bordjes zijn echter niet altijd volledig of eenduidig. Daarom enkele extra aanwijzingen.

Route & knooppunten

Verlaat het station aan de voorzijde. Op het fietspad linksaf. Bij de eerste mogelijkheid linksaf (fietspad) en aan het eind rechtsaf (Spoorsingel). Bij de Van Heemstrastraat linksaf. Deze wordt De Vriesstraat. Aan het einde rechtsaf (Van Hallstraat) en weer einde rechtsaf (Hof van Delftlaan). Steek bij het Ruys de Beerenbroeckplein over en sla linksaf: Ruys de Beerenbroecklaan.

Steek na circa 700 m een kruispunt met verkeerslichten over en vervolg uw weg in dezelfde richting. Na circa 400 m rechtsaf (Voordijkshoornsepad). Einde linksaf (Kastanjewetering). Daar tref je het eerste knooppuntbordje van de route: 49.

Daarna knooppunten 26 - 54 - 55 - 56 - 60 – 33.

Na kpt 33 volgt een keuze tussen kpt 33 en 34. Volg 34

Na kpt 34 naar kpt – 66 (scherp linksaf) en kpt 62.

Negeer ter hoogte van het veerpont De Kwakel het bordje 62 rechtsaf. Bij 62 met trekpontje oversteken.

Na 62 bij Y-splitsing Vrouw Avenpad/Rozemond links aanhouden (Rozemond) - 60 - 56 - 61 - 81 - 63 - 68 – 69 - 65 - 64 – 8 (na de tunnel bij de manege rechtdoor, snelweg aan de linkerhand houden)

Na kpt 8 door naar 7 - 9 - 10 - 12 - 83 - 25 - 10.

Alternatieve route Groenzoom tijdens broedseizoen

Het pad door de Groenzoom (Oude Leede) is van 15 maart tot en met 15 juni afgesloten ivm broedseizoen. Het nieuwe fietspad biedt een prima alternatief. Ga dan bij 10 niet rechtdoor (de Boezemweg), maar linksaf over de brug en eerste rechtsaf, nieuw fietspad langs het water.

Na het rondje om de Groenzoom en weer bij 10, volg je kpt 8. Ga even na het gemaal Bergboezem Berkel linksaf richting Ackerdijkse Plassen. Je komt vanzelf langs 9. Vervolgens 64 - 58 - 57. Blijf langs De Schie fietsen, naar het station.

Alle knooppunten staan op fietseropuit.nl.

Fiets deze route met onze route app

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    NS station Delft
  • Stationsplein 15-1, 2611 AZ Delft (ZH)
  • Kijk voor parkeergarages in Delft op de website. (https://www.centrumparkeren.nl/delft)

De route

 Startpunt

1't Woudt

De kloeke kerk van ’t Woudt zie je al van mijlenver. Niet zo verwonderlijk, want net als de rest van dit miniatuurdorp werd de oorspronkelijke kerk begin 13e eeuw op een hoge en daarmee droge kreekrug gebouwd. Het gehucht heeft nog precies evenveel gebouwen als toen en slechts een handvol meer inwoners. De weilanden rondom het kerkdorp ogen al even prettig ouderwets met koeien, knotwilgen en verre luchten. Je vind hier overigens niet de bijna mathematische langgerekte kavels die je meestal in Midden-Delfland ziet. Rondom ’t Woudt zit namelijk relatief veel klei in de grond. Dat maakte de ontginning eenvoudiger. De boeren deden het ‘op eigen houtje’; blokvormige kavels zijn het gevolg. En de naam? Door de klei groeiden er beuken en eiken. Een echt woud zal het overigens niet zijn geweest… Hopelijk blijft ’t Woudt mooi zichtbaar; op het omringende land rukt de maïsteelt op.

't Woudt
't Woudt
't Woudt
't Woudt

2Schipluiden

Schipluiden is al even historisch; 3.000 jaar voor Christus moeten hier al mensen hebben gewoond. Het riviertje De Leede werd hier voor het eerst begaanbaar. Varen + Leede + een heleboel tijd = Schipluiden! En nog steeds loopt het hoge boezemwater van de Gaag dwars door het charmante dorpje. Vlak na Schipluiden tekent de ijzeren oude trambrug zich sierlijk af tegen de lucht. Decennialang, van 1912-1968, vervoerde de Westlandse Stoomtramweg Maatschappij via de brug de Westlandse groenten naar Delft. Vanaf de hoge brug is de rechtlijnige en regelmatig verkaveling van het polderland mooi te zien.

Schipluiden
Schipluiden

3De Gaag

Fietsend langs De Gaag ervaar je wat Midden Delfland zo uniek maakt. Want hier, middenin die drukke Randstad, zie je ruimte, lucht en leegte, ruik je de koeien en koop je boerenkaas. Je hoort er grutto’s in het voorjaar en ganzen in de winter. Het landschap is te lezen. De Gaag ligt meters hoger dan het omringende polderland. Dat land bestaat uit veengrond. En veen dat wordt ontwaterd om het als boerenland te kunnen gebruiken klinkt in. Her en der zie je nog pinksterbloemen en orchideeën; dat zijn de boezemlandjes van Natuurmonumenten.

De Gaag
De Gaag
De Gaag
De Gaag
De Gaag
De Gaag

4De Vlietlanden

Ons natuurgebied de Vlietlanden vormt een van de bijzondere natuurparels in Midden-Delfland. Zo moet eeuwen geleden heel Midden-Delfland eruit hebben gezien. Het gebied is nooit ontwaterd en ligt veel hoger dan het omringende boerenland. Boven de uitgestrekte rietvelden zie je in het voorjaar de bruine kiekendief op kiekens oftewel kuikens jagen en hoor je de kleine karekiet, snor en rietgors. De zomer brengt duizenden orchideeën, echte koekoeks- en pinksterbloemen. Het fietspad erlangs ligt laag; klim af en toe even op de dijk voor een mooi uitzicht.

Let op: trekpont / voetveer Vlaardingse Vaart is uit de vaart in verband met corona. Houd hier rekening mee en fiets net een andere route. 

De Vlietlanden
De Vlietlanden
De Vlietlanden
De Vlietlanden
De Vlietlanden
De Vlietlanden

5Eendenkooi Schipluiden

Fietsend door dit open polderland móet je oog wel op het bosje links in de verte vallen. Dat zal bij vogels niet anders zijn. Het bos is onderdeel van de eendenkooi Schipluiden van Natuurmonumenten. Een eendenkooi bestaat uit een plas met vangpijpen omringd door bos. De kooiker lokte met tamme eenden wilde eenden uit de polder om ze vervolgens ‘een koppie kleiner te maken’. Dat gebeurt nu natuurlijk niet meer; de gevangen eenden worden voor wetenschappelijke doeleinden geringd. Deze kooi is niet toegankelijk; Natuurmonumenten verwelkomt jou graag in eendenkooi Aalkeetbuitenpolder.

Eendenkooi Schipluiden
Eendenkooi Schipluiden
Eendenkooi Schipluiden
Eendenkooi Schipluiden
Eendenkooi Schipluiden
Eendenkooi Schipluiden

6Muis en bever

Rechts van je bevindt zich een eco-aquaduct. Dit eco-aquaduct over de A4 is onderdeel van een groenblauwe verbinding tussen de Ackerdijkse Plassen en de Vlietlanden. De verbinding, waarvan het riviertje de Zweth uitmaakt, moet de nadelige effecten van de aanleg van de A4 in elk geval gedeeltelijk compenseren. Ook het ecoduct in de A13 is beter passeerbaar gemaakt voor kleine zoogdieren, net als De Schie. Door waterwegen te verbinden en groene stroken aan te leggen, kunnen de zeldzame noordse woelmuis en in de toekomst hopelijk ook de bever veiliger 'reizen' en zo nieuwe leefgebieden en partners vinden. En niet alleen zij. Ook vleermuizen, vlinders, vissen en amfibieën zijn gebaat bij doorgaande 'natuurlijke' lijnen.

Muis en bever
Muis en bever

7Groen staat onder druk

De openheid en rust van Midden Delfland is opvallend en uniek, maar staat wél heel sterk onder druk. De bebouwing rukt nog immer op, dorps- en stadsranden verrommelen en de steeds nieuwe snelwegen doorsnijden het land. Fietsend tussen de weilanden waar boeren met vrijwillig weidevogelbeheer proberen Midden-Delfland leefbaar te houden, doet de A4 zo ongeveer ‘pijn aan je ogen’. De weg oogt als een enorme barrière voor dier en plant en is het ook. Op aandringen van Natuurmonumenten heeft het rijk wel maatregelen getroffen om de ecologisch nadelige effecten te compenseren. Je ziet ze even verderop. 

Groen staat onder druk. Telkens weer. Het effect van de Blankenburgtunnel is minstens even schrijnend zijn.De, volgens Natuurmonumenten volstrekt overbodige verbinding tussen de A4 en de A15, onder meer via de Blankenburgtunnel, doorsnijdt op een gruwelijke manier de waardevolle rietputten bij Vlaardingen, zuidwestelijk van waar je nu bent. In dit kleine natuurgebied bloeiden kievitsbloemen en vonden baardmannetje, kleine karekiet en roerdomp een veilig onderkomen. Of dat weer terugkomt, is hogelijk de vraag. De natuur heeft ook rust nodig.

Groen staat onder druk
Groen staat onder druk

8Polder Noord-Kethel

Stap even af en beklim de uitkijktoren. Een prachtig uitzicht over polder Noord-Kethel is je beloning. Natuurmonumenten mag steeds meer stukken van deze oeroude polder beheren en dat merk je. Het voorjaar is hier weer een feest van weidevogels. Door in de natuurpercelen de waterstand te verhogen zijn wormen en andere bodemdieren makkelijk te vinden voor de weidevogels en is het gras in het voorjaar op ideale 'broedlengte'.  Precies genoeg ruige mest zorgt voor bloemen en daarmee insecten en door laat te maaien en te beweiden, geven we de broedende vogels voldoende rust. De maatregelen werken: tientallen grutto's, kieviten en tureluurs!

Polder Noord-Kethel
Polder Noord-Kethel
Polder Noord-Kethel
Polder Noord-Kethel
Polder Noord-Kethel
Polder Noord-Kethel

9Schiezone

Links van je ligt de Schiezone; een gebiedje dat je ‘in de gaten moet houden’. Bij de aanleg van de Tweede Maasvlakte is afgesproken dat Natuurmonumenten hier 50 hectares ‘nieuwe’ natuur ontwikkelt. Door slim met de waterstand te spelen, de sloten weer natuurlijke flauwe oevers te geven en een deel af te graven, ontstaan hier weitjes met dotter- en pinksterbloemen, een moerasje met kwakende kikkers en sloten met foeragerende lepelaars en grote zilverreigers. Je bent welkom! Natuurmonumenten legt de komende tijd een wandelpad aan.

Schiezone
Schiezone
Schiezone
Schiezone

10Ackerdijkse Plassen

De Ackerdijkse Plassen rechts van je hoeven nauwelijks reclame; ze verkopen zichzelf. Fietsend langs dit natuurgebied met zijn keur aan landschapjes (plas, gras, riet, bos) vliegen de vogels je letterlijk om de oren. Je zou er op het smalle pad bijna de sloot in fietsen! Er broeden 65 soorten vogels. Door het jaar heen gaan zeker 150 soorten ‘op bezoek’. Van roerdomp tot bosuil en van grutto tot blauwborst. Middenin het gebied staat de schitterende boerderij uit 1660, compleet met opkamer en (verbouwd) deel. Om de vogels rust te geven zijn de Ackerdijkse Plassen alleen tijdens excursie (elke eerste zaterdag van de maand) te bezoeken.

Ackerdijkse Plassen
Ackerdijkse Plassen
Ackerdijkse Plassen
Ackerdijkse Plassen
Ackerdijkse Plassen
Ackerdijkse Plassen

11De Oude Leede

De Oude Leede is voor velen een ontdekking; de bijna geruststellende landelijkheid, de ongeschonden verkavelingspatronen en de weidevogels. De oude ontginning met de langgerekte percelen doorsneden door sloten is hier nog goed te zien. Het gebiedje is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk en verbindt Midden-Delfland en het Groene Hart. Beheerder Groenzoom zorgt voor rust, nattigheid en bloemrijk gras en daarmee voor de weidevogels. En dat lukt: vogels volop. Let op. Tussen 15 maart en 15 juni is de Steenslagsweg, (de Combinatieweg of Boezemweg) door het gebied afgesloten. je kunt dan wel om het gebied heen fietsen. 

De Oude Leede
De Oude Leede

12Stadse einder

Stap op het fietspad even af en kijk links van je. Beter dan waar ook in Midden-Delfland ervaar je hier de schrille, maar ook zo fascinerende tegenstelling tussen de rust en ruimte van het veenweidenland en de opdringerige bebouwing, drukte en stress van de stad. Kijkend naar Rotterdam is de einder niet langer de verte. Openheid is niet vanzelfsprekend, het landschap niet meer geruststellend. Die tegenstelling maakt duidelijk hoe belangrijk polder Schieveen is. De openheid en natuur van Schieveen is mooi in zich en een buffer. Een ruimtelijke buffer en een voor de natuur. Want natuur behoeft rust. Weidevogels broeden niet zomaar…

Stadse einder
Stadse einder

13Eindpunt

Je fietst nu Delft weer in en bent zo bijna aan het einde van de fietsroute gekomen. In Delft zijn er tal van cafeetjes met zomerse terrassen. Voor als je een rustmomentje nodig hebt.

Tekst: Monica Wesseling

 

Heb je genoten van deze fietstocht? Help mee om Midden-Delfland te beschermen! De boswachters van Natuurmonumenten werken hard om de Midden-Delfland mooi te houden. Dit kunnen ze niet zonder jouw bijdrage. Steun de natuur en word lid van Natuurmonumenten.

Zin om nog iets anders te doen in de omgeving? Kijk eens in de route-app voor meer routes in de buurt.

logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.