Ga direct naar inhoud
Nieuws

Geen gaswinningen in Midden-Brabant!

14 januari 2019 | Irma de Potter

Rond Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen liggen ver gevorderde plannen voor gaswinningen door Vermillion. Natuurmonumenten vindt het onbegrijpelijk dat Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met deze plannen. Het brengt het allerlei risico’s mee voor de samenleving en de natuur.

Onweerswolk boven de Loonse en Drunensen Duinen

Beroep aangetekend

Samen met de Brabantse Milieufederatie maakt Natuurmonumenten zich sterk om deze gaswinningen te stoppen. Inzetten op nieuwe winningen van fossiele brandstoffen past niet in een beleid voor een schonere toekomst. Daarom vechten zij de plannen aan en roepen de minister om de gaskraan niet verder open te draaien. Het is nu juist het moment om te investeren in hernieuwbare en schone energie. Ook andere organisaties in de omgeving laten hun stem horen en hebben bezwaar gemaakt teken de plannen.

Risico’s voor de natuur

De gaswinningen brengen allerlei veiligheidsrisico’s met zich mee en hebben bijna zeker negatieve effecten voor de natuur. Ook dreigt er door het gebruik van allerlei chemicaliën bij het winnen van het gas gevaar voor de kwaliteit van het grondwater. Dit zal negatieve gevolgen kunnen hebben voor de drinkwatervoorziening en de natuur.

Verdroging

Voor de gaswinningen zullen ook niet doorlaatbare leemlagen en kalklagen worden doorboord die voor een daling van de daling van de grondwaterstand leiden. Hierdoor dreigt er extra verdroging van de omliggende bodem van landbouwgebieden en de natuur. De droogte van afgelopen zomer was al een grote klap voor veel planten en dieren, maar die komen ze na een flinke natte periode wel weer te boven. Maar bij een blijvende verlaging van die grondwaterstand door de gaswinningen zullen de gevolgen voor veel planten en dieren veel groter zijn en zullen er soorten verdwijnen.  

Extra stikstof

Bij de winning en bij het vervoer van het gas komt stikstof vrij. Deze komt in de omgeving terecht en dus ook in de nabijgelegen natuur van de Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de Leemkuilen. Deze gebieden maken onderdeel uit van het Natura 2000-netwerk, een door de overheid ingesteld netwerk van natuurgebieden die extra bescherming behoeven. Natuurorganisaties werken, met inzet van overheidsmiddelen, al jaren heel aan het herstellen van alle negatieve effecten van stikstof afkomstig uit landbouw, verkeer en industrie. Onlangs heeft het Europese Hof bepaald dat het Nederlandse beleid voor terugdringing van stikstof tekort schiet. Een extra bron van stikstof in de omgeving van deze kwetsbare natuur is daarom zeer onwenselijk en staat haaks op het beleid van de overheid.  

De BMF en Natuurmonumenten vinden het tevens kwalijk dat de gevolgen voor natuur en milieu van te voren niet goed zijn onderzocht. Dit dient voor de besluitvorming te worden onderzocht middels een Milieu Effect Rapportage (MER).

Irma de Potter
Irma de Potter