Ga direct naar inhoud
Nieuws

Alle broedvogels van Schiermonnikoog op de kaart

23 mei 2024 | Cynthia Borras

Eens in de zes jaar worden de broedvogels van het internationale Waddengebied in kaart gebracht. Van Den Helder tot het Deense Esbjerg, zo ook op Schiermonnikoog.

vogels bij de Westerplas

Sovon Vogelonderzoek Nederland inventariseert alle broedvogels in de terreinen van Natuurmonumenten. De gegevens dragen bij aan het beheer van de terreinen. Op internationaal niveau is het bovendien van belang te zien hoe het met de broedvogels van duinen en kwelders gaat in de Waddenzee. Deze grootschalige inventarisaties lieten in de voorbije jaren zien dat veel karakteristieke broedvogels van het Waddengebied het moeilijk hebben. Denk daarbij aan scholeksters, sterns, plevieren en wulpen. De redenen van de achteruitgang zijn velerlei. Voedselschaarste, het verloren gaan van geschikt broedterrein, het vaker overstromen van lage kwelders, verruiging van duinen en kwelders, verdroging; het speelt veel vogelsoorten parten.

Ook op Schiermonnikoog zien we dat soort ontwikkelingen. Zo neemt het oppervlak aan duindoorns al jaren toe. Voor sommige soorten is die uitbreiding niet zo gunstig. Denk aan grondbroeders als meeuwen en scholeksters. Andere soorten profiteren er juist van. Zangvogels als fitis, grasmus, nachtegaal en rietzanger zien hun broedgebied met de duindoorns uitbreiden, terwijl bergeenden en zelfs bruine kiekendieven onder en tussen de duindoornstruiken een plek vinden. Wat dat voor de aantallen en verspreiding van de broedvogels op het eiland zal betekenen weten we na dit voorjaar, als Sovon de balans na al het veldwerk op kan maken.

 

Tekst: Romke Kleefstra (Sovon Vogelonderzoek Nederland)

Zilverplevier en scholekster
Cynthia Borras
Cynthia Borras