Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verder met natuurherstel in Duin en Kruidberg

11 januari 2023 | Jowien van der Vegte

Van half januari tot half maart wordt weer gewerkt aan natuurherstel in Duin en Kruidberg. Dit jaar worden dichtgegroeide plekken in en langs duinbossen aangepakt: op plekken waar heel veel Amerikaanse vogelkers staat wordt geplagd.

Amerikaanse vogelkers in het bos

Plaggen is het ondiep afgraven van de bovengrond, met daarin alle wortels en zaden van de Amerikaanse vogelkers. Hiermee wordt de woekerende Amerikaanse vogelkers effectief verwijderd.

In duinbossen horen ook open plekken met soorten van duingrasland en kaal zand. Deze zijn in de afgelopen decennia versneld dichtgegroeid, mede als gevolg van stikstofdepositie. Amerikaanse vogelkers is plaatselijk gaan woekeren en verdringt de kenmerkende duinplanten en dieren. Door deze open ruimten te herstellen ontwikkelen de stukjes zich weer tot duingrasland en hebben soorten van overgangen tussen open duin en gesloten bos een belangrijk stuk leefgebied terug. Dit zijn mooie planten als valse salie, glad parelzaad, ruig viooltje, donderkruid, borstelkrans en welriekende salomonszegel. Ook de zandhagedis en vlinder zoals de bruine eikenpage en de opvallende keizersmantel hebben open plekken met warmte en bloemen nodig.

Naast het plaggen in de ‘haarden’ van Amerikaanse vogelkers werken onze aannemers ook in delen van het gebied waar de Amerikaanse vogelkers meer verspreid staat. Elk jaar wordt een aangewezen gebied helemaal doorzocht. Ze verwijderen de Amerikaanse vogelkers die ze tegen komen met de steekschop. Als ze grotere exemplaren tegenkomen dan kunnen die verwijderd worden met een klein kraantje. Hen kun je tegen komen in het oostelijk deel van Duin en Kruidberg langs diverse wandelpaden. Ook wordt een deel van het werk gedaan en nagelopen door een groep zeer toegewijde natuurbeheervrijwilligers.

Waarschuwing voor ruiters, wandelaars en fietsers

Het plaggen en de voorbereidingen daarvoor starten half januari langs de Jagtlustweg (zwarte route, blauwe route) en de Zeeweg. Wandelaars en fietsers zullen doordeweeks werkverkeer tegenkomen en horen. Het werkverkeer steekt op twee plekken een fietspad over, daar komen waarschuwingsborden. Ruiters zullen tweemaal één tot twee weken beperkt zijn door de werkzaamheden: een stuk ruiterpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten, ruiters kunnen er dan niet langs. Het ruiterpad loopt namelijk een stuk precies door een van de plekken waar geplagd wordt omdat er erg veel Amerikaanse vogelkers staat. De afsluiting zal op het ruiterpad met posters aangegeven worden. Dit is waarschijnlijk vanaf 16 januari en in februari is het ruiterpad nog een keer één tot twee werkweken doordeweeks dicht. In de weekenden staat het werk stil; dan zijn zowel het ruiterpad als de wandelpaden normaal toegankelijk.

Natuurherstel werkt

Het natuurherstel is nodig omdat de biodiversiteit en de kenmerkende duinplanten en dieren achteruit gaan door woekeraars als de Amerikaanse vogelkers. Amerikaanse vogelkers kan zeer dichte bossages vormen en groeit extra hard door stikstofneerslag. Doordat hij veel schaduw geeft, water wegvangt en de eigenschappen van de strooisellaag verandert, vormt hij een bedreiging voor beschermde en bedreigde soorten in bosranden, duinen en oude eikenbossen. De soortenrijkdom vermindert en de soortensamenstelling van de aanwezige planten verandert. Het verwijderen van de woekerende soorten geeft de echte duinplanten en dieren weer volop kans.

Open plekken in en randzones langs duinbos zijn hotspots van biodiversiteit. Op deze plekken is het warmer en er is meestal weinig wind en meer licht en zon. Juist deze afwisseling in het duinbos zorgt voor een optimaal leefgebied voor bloemen en insecten.

Op plekken waar eerder geplagd is, zien we mooie resultaten. Bijvoorbeeld in Duin en Kruidberg langs de Koningsweg: ter hoogte van het Olmenpad. Daar stond een dicht bos van Amerikaanse vogelkers. Dit is in 2012 geplagd en nu is de duinvegetatie weer prachtig met planten als tijm, kleverige reigersbek, duinviooltje, duizendguldenkruid en het karakteristieke duinsterretjesmos. Insecten zoals zandloopkevers en harkwespen zijn er ook weer volop in de zomer.

Na de zomer gaat het werk verder langs het Stroperspad (groene route) en de Witteweg (blauwe route). Langs het Stroperspad staat een informatiepaneeltje waarop het probleem geschetst wordt.

Heb je vragen? Spreek een van de boswachters aan of lees meer over het probleem en de aanpak in Duin en Kruidberg op: https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/programma-aanpak-stikstof .

keizersmantel op duinkruiskruid

vlinders en bloemen komen terug

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter