Ga direct naar inhoud
Nieuws

Provincie investeert 1,4 miljoen euro in bedreigde boerenlandvogels

12 november 2020 | Juriaan van Leeuwen

Boerenlandvogels zoals de grutto en de patrijs kunnen rekenen op een investering van 1,4 miljoen euro van de Provincie Zuid-Holland voor verbetering van hun leefgebied in 2021. Het geld is hard nodig omdat de vogelpopulatie de laatste jaren sterk is afgenomen. De ambitie is die trend te keren en te zorgen dat er over zes jaar weer een grote, gezonde en vitale groep weidevogels leeft in Zuid-Holland. Om deze ambitie waar te maken hebben agrarische collectieven, vrijwilligers, natuurorganisaties en de provincie Zuid-Holland de handen ineen geslagen. Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten is blij: ‘Duidelijk is dat er een brede politieke steun is voor de boerenlandvogels in Zuid-Holland. De grutto, patrijs en kievit hebben weer een toekomst in onze provincie!’

Grutto

Grutto’s, patrijzen, veldleeuweriken en tientallen andere prachtige vogelsoorten... Ze komen steeds minder voor in Zuid-Holland. Deze boerenlandvogels leven, broeden en zoeken voedsel veelal in uitgestrekte, natte en kruidenrijke graslanden en akkers. Door onder meer stadsuitbreiding, grootschalig en intensief gebruik van landbouwgrond en natuurlijke vijanden zoals de vos en de kraai, worden diverse boerenlandvogels met uitsterving bedreigd. Daarom werd twee jaar geleden het ambitieuze actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland 2019-2027 opgesteld. Natuurmonumenten is blij dat de provincie € 1,4 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor continuering van dit succesvolle programma in 2021. Voor de periode na 2021 wordt gezocht naar structurele financiering.

Kievit

Wat doen we om de vogels te helpen?

Het Actieplan Boerenlandvogels Zuid-Holland wil de terugloop van het aantal weidevogels stoppen. Een pakket ambitieuze maatregelen, gedragen door de provincie, moet ertoe leiden dat de meeste populaties vanaf 2022 weer toenemen. Voor een aantrekkelijk leefgebied worden in zowel natuur- als landbouwgebieden aanpassingen gedaan. Denk aan het creëren van uitgestrekte natte en kruidenrijke graslanden, rijk aan insecten en wormen. Dit gebeurt door onder meer het waterpeil in het voorjaar te verhogen, en met een afgestemd mozaïek van beweide graslanden en hooilanden met een late maaidatum. Maar ook de wijze van bemesting, het beschermen van nesten en het ongeschikt maken van de weidevogelgebieden voor predatoren is van belang.

Patrijzen

Patrijs

Samen aan de slag

Natuurbeheerders en agrariërs zijn aan de slag gegaan met het verbeteren van de gebiedsinrichting. Weidevogelvrijwilligers zetten zich met steun van De Groene Motor in om meer weidevogels te beschermen en te monitoren. In kansrijke gebieden komt vijf tot tien procent ‘groenblauwe dooradering’ voor de dieren: bredere akkerranden en gerichte maatregelen voor de patrijs. Veel werk wordt gedaan door vrijwilligers. De financiële bijdrage van de provincie komt deels ten goede aan trainingen en materialen voor hen.

Gruttonest

Gruttonest

Betrokken organisaties

De organisaties die zijn betrokken in het actieplan zijn de provincie Zuid-Holland, De Groene Motor, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, BoerenNatuur Zuid-Holland, natuur- en vogelwerkgroepen in Zuid-Holland (zoals de NVWK, Vogelwerkgroep Midden Delfland en regionale afdelingen van de KNNV) en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Deze brede coalitie zet gezamenlijk de schouders onder dit actieplan dat over zes jaar moet leiden tot een rijke en vitale populatie boerenlandvogels in Zuid-Holland.

Uitzichtpunt Bovenlanden

Weidevogels spotten

Het beste seizoen om weidevogels te spotten is natuurlijk de lente. De boswachters van Natuurmonumenten beheren in Zuid-Holland meerdere prachtige weidevogelgebieden. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje in De Bovenlanden bij de Nieuwkoopse Plassen of polder Noord-Kethel bij Rotterdam.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter