Ga direct naar inhoud
Nieuws

Blauwgrasland uitgerold over Honderdmorgen

12 oktober 2012 | Sander Verwoerd

De afgelopen twee weken is er in De Honderdmorgen, een deelgebiedje van de Vughtse Gement ten zuidwesten van Den Bosch, hard gewerkt om het herstel van de natuur op gang te brengen. Natuurmonumenten en Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden rolden er bijna letterlijk over 20 hectare het toekomstige blauwgrasland uit.

Blauwgrasland

Deze actie loopt vooruit op het Europese LIFE+ Nature project ‘Blues in de Marshes’. Hierin worden blauwgraslanden hersteld, om zo het leefgebied van bijzondere soorten, zoals de vlinder pimpernelblauwtje veilig te stellen.

Aanpak hoogwaterproblematiek en natuurherstel

De Honderdmorgen is een van de laagste stukken in de Gement en het herstel van de natte natuur gaat hier hand in hand met de aanpak van de hoogwaterproblematiek rond

’s-Hertogenbosch, bekend als het HoWaBo plan. Vorig jaar al werd door Waterschap Aa en Maas van twintig hectare de bovenste bemeste grondlaag afgegraven. Door verlaging van de bodem komt schoon kwelwater weer tot in het maaiveld. Dit heeft grote invloed op de toekomstige planten en dieren van dit gebied.

De Honderdmorgen is er klaar voor!

De nu verschraalde en natte bodem is daarmee klaar voor de volgende stap, de ontwikkeling van blauwgrasland. Dit is een zeldzaam graslandtype dat hier vroeger veel voorkwam en waarvan enkele gave restanten nog in de Moerputten aanwezig zijn. Dit grasland dankt haar naam aan diverse plantensoorten die er groeien, zoals blauwe zegge, blauwe knoop, Spaanse ruiter en tandjesgras. Vooral de zeggesoorten zorgen voor een blauwe zweem. Bijzonder voor de gebieden bij Den Bosch is ook nog eens het talrijke voorkomen van grote pimpernel, waarvan het pimpernelblauwtje afhankelijk is.

Blauwe Knoop

Herstel blauwgrasland versnellen

Natuurmonumenten wil het herstel van het blauwgrasland versnellen door maaisel uit te strooien op de percelen waarvan de vermestte toplaag verwijderd is. Zij gebruikt hiervoor maaisel van het blauwgrasland in de Moerputten, dat bij Staatsbosbeheer in beheer is. Dit maaisel bevat al een heel mengsel van plantenzaden en plantenresten, maar ook schimmels en insecten. Allemaal gebiedseigen materiaal en dat geeft het beste resultaat. Het maaisel dat in grote rollen is aangevoerd, is door de vele vrijwilligers op de kale bodem van De Honderdmorgen uitgerold en met rieken verspreid. Resultaten op aangrenzende en eerder ingerichte percelen, wijzen uit dat al na een jaar de eerste zaden ontkiemen. Daar schieten de kiemplantjes van blauwe knoop en grote pimpernel nu al massaal de grond uit.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd