Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk in uitvoering Witte Veen

10 februari 2021 | Simone Damhof

We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit. We gaan in fasen aan het werk omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren.

Witte veen werk

Witte Veen, bijzonder hoogveengebied

Het Witte Veen is met haar 30 hectare hoogveen uniek in Nederland. Het gebied is belangrijk voor veel recreanten maar het is minstens zo belangrijk als klimaatbuffer: water en CO2 worden optimaal vastgehouden. Daarnaast is het Witte veen  een belangrijk leefgebied voor veel unieke soorten zoals de hoogveenglanslibel, nachtzwaluw, boomkikker, glimworm, kamsalamander en kraanvogel.

Op dit moment heeft het hoogveen last van verdroging en verzuring. Hier gaan we wat aan doen. Het doel van de inrichtingsmaatregelen is het krijgen van een betere natuurkwaliteit. We gaan verdroging tegen en zorgen voor een optimale en grotere leefomgeving van plant- en diersoorten die horen bij het hoogveenlandschap.

Waarom gaan we aan het werk

We gaan bijvoorbeeld bos omvormen, fosfaatrijke toplagen afgraven, greppels dempen, een voorde aanleggen, zandpaden ophogen, heide opschonen, vennen herstellen en stuwen herinrichten. Allemaal werkzaamheden die de waterhuishouding verbeteren. Het effect zal zijn dat we water langer vasthouden in de gebieden. Het zal natter worden maar het waterpeil stijgt niet. Er is dus weinig effect op de omgeving.

hoogveenglanslibel

De hoogveenglanslibel is zeldzaam. Er zijn 7 locaties in Nederland waar ze voorkomen.

Hoogveenglanslibel kiest Witte Veen als woonplaats

Deze soort komt maar op 7 plekken in Nederland voor. We tellen er elk jaar ongeveer vier. Dat is niet veel en daarom staat deze libel als ernstig bedreigd op de Rode Lijst, wat betekent dat ze heel zeldzaam zijn. De zeldzaamheid wordt veroorzaakt doordat het hij gespecialiseerd is op levend hoogveen en veenmossen nodig heeft voor zijn ontwikkeling. En veenmos vind je niet veel meer in Nederland.

Voedselarm

In juni en juli laten de hoogveenglanslibellen zich zien. Het is een hele donkere, bijna zwart gekleurde libel van maximaal 5 cm lengte. De volwassen dieren vliegen vaak in de buurt van bosranden. De larven doen er heel lang over om volwassen te worden. Op de plekken waar ze leven is het water heel voedselarm, er zijn weinig kleine beestjes aanwezig die de larven eten om te kunnen groeien. Dat heeft ook een voordeel: er zijn ook weinig beestjes die de larven van de libel op hun beurt op het menu hebben staan.

Zuinig

Levend hoogveen wordt bedreigd door verdroging, verbossing en vermesting. De werkzaamheden in het Witte Veen worden uitgevoerd met als doel de verschillende leefomgevingen die er zijn te behouden voor de toekomst. Daar heeft ook de hoogveenglanslibel baat bij. De soort staat niet voor niks op de lijst met kenmerkende soorten die in het Witte Veen voorkomen. Daar zijn wij dus erg zuinig op.

Simone Damhof
Simone Damhof