Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wooldse Veen kan weer beter tegen een stootje

28 september 2021 | Jantine Wesselink

De afgelopen jaren is gewerkt aan het herstel van het Wooldse Veen bij Winterswijk, een waardevol hoogveenmoeras op de grens van Nederland en Duitsland. Daarvoor sloegen vijf jaar geleden provincie Gelderland, Natuurmonumenten, Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Winterswijk de handen ineen. Er zijn maatregelen getroffen die verdroging en verzuring van het gebied moeten tegengaan. Deze maatregelen staan in het eerste beheerplan van dit Europees beschermde Natura 2000-gebied. Op 29 september 2021 konden omwonenden en belangstellenden samen met de betrokken organisaties de resultaten bewonderen.

Oplevering N2000 project Wooldse Veen

Het Wooldse Veen moest sterker en robuuster worden. Dat was nodig omdat het niet goed ging met het natuurgebied. Door stikstofneerslag uit de omgeving en het veranderende klimaat groeide het veen niet meer aan en ging zelfs dood. Hoogveen doet het namelijk alleen goed onder natte en voedselarme omstandigheden. Zonder ingrijpen, zou het unieke veengebied verdwijnen.

Omstandigheden verbeterd

De afgelopen jaren zijn sloten gedempt of ondieper gemaakt, er is een foliescherm aangebracht om water langer vast te houden en er zijn percelen klaargemaakt voor bijzonder bloemrijke graslanden. Voor de zeldzame boomkikker zijn in en naast het hoogveen verschillende poelen aangelegd. Met deze maatregelen zijn goede omstandigheden gecreëerd voor plantensoorten van hoogveen, zoals zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes en veenmos. Het Wooldse Veen wordt hopelijk weer een paradijs voor libellensoorten als gevlekte witsnuitlibel en venwitsnuitlibel en voor de kamsalamander en de boomkikker. Wandelaars kunnen vanaf de Kuipersweg over een deels nieuw plankenpad van het natte gebied genieten.

gevlekte witsnuitlibel

Eerste resultaten zichtbaar

De natuur moet zich nu gaan ontwikkelen, dat duurt weliswaar jaren, maar gelukkig zijn de eerste resultaten al hoopvol. Zo groeit er al hier en daar moeraskartelblad op de ingerichte percelen, er zijn verschillende gladde slangen gesignaleerd en dit jaar heeft er al een grauwe klauwier gebroed. Een mooi compliment voor dit project.

Beschermd gebied

Het Wooldse Veen is een van de 15 beschermde Natura 2000-gebieden in Gelderland. Samen met het Duitse Burlo-Vardingholter Venn vormt het een waardevol hoogveengebied met veenputten en veendijken. Door de grote afwisseling in de bodem en in natte en droge plekken komen er veel bijzondere planten en dieren voor. In veenputten vormt zich nieuw hoogveen met zonnedauw en lavendelheide, er zijn moerassen met riet en moerashertshooi, er is berkenbroekbos, voedselarm grasland en vochtige heide.

Uitdagingen voor de toekomst

Met deze maatregelen zijn goede stappen gezet, maar helaas zijn de bedreigingen voor het natuurgebied nog niet opgelost. Een overmaat aan stikstof heeft nog altijd een negatief effect op veel soorten in het hoogveengebied en door de plannen voor uitbreiding van een industriegebied in de buurt, staat de ecologische verbindingszone tussen Wooldse Veen en andere natuurgebieden in de buurt erg onder druk.

Meer informatie over het herstelproject Woolse Veen >>

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink