Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kruipen door het Wormer- en Jisperveld

01 april 2022 | Jowien van der Vegte

Zie je ergens de komende weken mensen kruipen of lopen op allerlei plekken in het Wormer- en Jisperveld? Geen alarm, het zijn onderzoekers. Natuurmonumenten laat dit voorjaar samen met de provincie en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land en Dijken vogels en vegetatie onderzoeken.

Grutto

Een onderzoek is gericht op de weidevogels in het gebied. Onderzoekers van SOVON karteren de broedvogels en doen een alarmtelling. Door het noteren van de aanwezigheid en gedrag van broedparen kunnen de territoria van broedvogels op kaart gezet worden. Een alarmtelling houdt in dat er wordt geteld hoeveel vogelouders er alarmeren wanneer er door het veld wordt gelopen. Ook rietzanger en roerdomp worden genoteerd want hoewel zij geen weidevogels zijn, horen zij als rietliefhebbers ook thuis in het gebied. Rietzanger en roerdomp zijn ook doelsoorten van N2000 in het Wormer- en Jisperveld.

Daarnaast wordt een vegetatiekartering gedaan in alle soorten rietlanden: veenmosrietland, moeras en rietland. Ook de plantensoorten die van brak water houden in de Schaalsmeerpolder worden genoteerd. Minstens zo belangrijk is dat de onderzoekers ook noteren waar ze invasieve soorten zoals Japanse duizendknoop en appelbes tegen komen. Door goed in beeld te hebben wat waar groeit, kan het beheer dat nodig is per perceel bepaald worden.

Kievit op nest

kievit op nest

Behoud en herstel weidevogelpopulatie

Het gebied is van oudsher belangrijk voor weidevogels door aanwezigheid van natte graslanden en extensieve landbouw. De afgelopen decennia neemt landelijk het aantal weidevogels af door intensivering van de landbouw, dichtgroeien van het landschap, ontwatering en toename van predatoren. Deze afname heeft ook plaats gevonden in het Wormer- en Jisperveld, maar ten opzichte van de omgeving zijn hier nog relatief hoge dichtheden weidevogels te vinden. Het is één van de gebieden in Noord-Holland die als brongebied kan fungeren van het behoud en toekomstig herstel van de weidevogelpopulatie. Dat is de belangrijkste reden dat Natuurmonumenten, de  provincie en Water Land en Dijken ervoor kiezen om in een groot deel van het gebied de omstandigheden te optimaliseren voor weidevogels.

Zelf het gebied in?

Het wandelrondje Schaalsmeerpolder is ook in het broedseizoen open. Hou de hond kort aan de lijn en blijf op de dijk. Dan hebben de vogels hun rust in de weilanden en op het water.

Per kano of boot het gebied in kan ook. De gemeente heeft onlangs de kanokaart vernieuwd, die is te vinden op https://www.zaans.nl/wormerland  en af te halen op het gemeentehuis en de VVV. Hou je met de boot aan de maximale vaarsnelheid. Dan blijven de in het riet aanwezige nestjes intact en wordt oeverafkalving door golfslag voorkomen.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter