Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorlopige resultaten broedvogeltelling Wormer- en Jisperveld

21 juli 2022 | Eveline Blok

Het veldwerk van de territorium-broedvogelkartering 2022 van het Wormer- en Jisperveld is zo goed als afgerond. De laatste telrondes zitten erop en de eerste resultaten zijn positief. De inventarisatie richtte zich op de weide- en moerasvogels, waarvoor dit gebied een belangrijke functie heeft. Alle graslanden en rietlanden binnen de polder zijn in kaart gebracht. Het onderzoek in een gezamenlijke opdracht van de Provincie Noord-Holland, De Agrarische natuurvereniging Water Land en Dijken en Natuurmonumenten Wormer- en Jisperveld en is uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland, Bureau van der Goes en Groot en een BMP-vrijwilliger.

Tureluur weidevogel

Tijdens het broedseizoen is er door middel van 5 telrondes, in het hele Wormer- en Jisperveld op broedvogels gekarteerd, waarbij ook één nachtronde om moerasvogels die 's nachts actief zijn in beeld te krijgen. De eerste rondes waren bemoedigend en gelukkig heeft een groot deel van de soorten zich kunnen handhaven. Dit leidde ertoe dat Natuurmonumenten ook pas later kon maaien dan voorgaande jaren. Overal zaten nog vogels!

Boswachter ecologie Hans Wondergem van Natuurmonumenten: “Voor het definitieve rapport moeten de gegevens van de verschillende partijen nog bij elkaar gevoegd worden. De gegevens die nu beschikbaar zijn geven wel een eerste indruk van de ontwikkeling. En die is heel positief! De specifieke weidevogels zoals de grutto, tureluur, slobeend, kievit en scholekster laten allemaal een behoorlijke toename zien ten opzichte van de kartering uit 2019.”

Weidevogels doen het goed

Spectaculair is de toename van tureluur en kievit: deze zijn bijna verdubbeld. Ook de graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn toegenomen, waarbij de graspieper zelfs meer dan verdubbeld is. Van de meest kritische weidevogels zijn ook meer territoria vastgesteld dan in 2019, o.a. van slobeend en wintertaling. Met een paar soorten gaat het minder goed: watersnip en zomertaling  komen nog maar zeer incidenteel tot broeden. Kemphaan en zwarte stern broeden al minstens een decennium niet meer in de polder en de visdief neemt nog steeds af.

Weer en beheer

Hoewel de aantallen weidevogels ons positief stemmen is de vergelijking met 2019 niet helemaal zonder voorbehoud. Toen hadden we een extreem droog voorjaar en zomer en werd in de meerjarige reeks van karteringen tot nu toe het dieptepunt bereikt. Mede door de afgelopen natte winter en het gunstige weer in combinatie met de inspanningen van de beheerders lijkt er nu een kentering te hebben plaatsgevonden. In de loop der jaren kunnen de aantallen weidevogelterritoria fluctueren, maar aan de negatieve trend sinds 2010 lijkt nu een einde te zijn gekomen.

Een andere ontwikkeling in het gebied is de toename van ganzen. Dit jaar is er een spectaculaire toename van vrijwel alle soorten in het gebied zoals de grauwe gans, brandgans, Nijlgans, Canadese gans en soepgans.

Moerasvogels

Naast de weidevogels is het Wormer- en Jisperveld ook van belang voor moerasvogels. Het gebied heeft vanuit Natura 2000 speciale doelen als broedgebied voor roerdomp en rietzanger. Van de roerdomp zijn in ieder geval 4 territoria vastgesteld. Dit is de helft van de Natura 2000 doelstelling. Tot nu toe zijn van rietzanger meer ruim meer dan 500 territoria vastgesteld. Hiermee voldoet het gebied ruimschoots aan de Natura 2000 doelstelling van 480 territoria. Andere riet- en moerasvogels in het gebied zijn bruine kiekendief, waterral, blauwborst, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, snor en kleine karekiet. Nieuwe soort in het gebied is de Cetti’s zanger, dit is een soort uit Zuid Europa die door de steeds zachter winters en warmere zomers Nederland koloniseert.

Kom het gebied zelf ontdekken

De boswachters van het Wormer- en Jisperveld hebben een mooie route voor je uitgezet: Wandelroute Schaalsmeerpolder.

Eveline Blok
Eveline Blok