Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wormer-en Jisperveld proefgebied nieuwe vormen van natuurbeheer

17 september 2019 | Roos Kooiman

In Noord-Holland worden stappen gezet om het Natuurnetwerk Nederland af te maken en de biodiversiteit te verbeteren.

Wormer- en Jisperveld

Op dit moment is het voor agrarische ondernemers mogelijk om subsidie te verkrijgen voor agrarisch natuurbeheer binnen de grenzen van het Natuurnetwerk. De provincie wil hier vanaf 2021 een einde aan maken.

In de afgelopen twee jaar zijn hierover gesprekken gevoerd tussen provincie, de agrarische natuurverenigingen, LTO en natuurorganisaties. Er is nu afgesproken om te onderzoeken hoe agrariërs op een andere manier kunnen bijdragen aan het realiseren van het Natuurnetwerk. In drie proefgebieden gaan een groot aantal partijen, waaronder Natuurmonumenten, komend jaar experimenteren hoe het leefgebied van vooral weidevogels op een duurzame manier kan worden verbeterd. Naast aankoop en ontpachten wordt hierbij ook gekeken naar langjarige beheercontracten.

Wormer- en Jisperveld

Eén van de drie proefgebieden is het Wormer- en Jisperveld, een lappendeken van water en land. Honderden weilandjes omgeven met rietkragen en smalle slootjes. Samen met boeren beheert Natuurmonumenten dit natuurgebied. Per ondernemer wordt de komende tijd gezamenlijk gekeken hoe boeren kunnen zorgen voor nog betere leefomstandigheden voor weidevogels.

Natuurnetwerk

Het Natuurnetwerk Nederland is het netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden en vormt de ‘ruggengraat’ van de natuur in Nederland. De basis van het netwerk is bestaande natuur, zoals duinen, heiden en bossen. Ook worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Er zijn landelijke afspraken gemaakt dat het Natuurnetwerk in 2027 af moet zijn.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter