Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vergunningen zeegroentensnijden moeten meer in balans met natuur

16 februari 2022 | Paul Begijn

Provincie Zeeland besloot op 15 februari dat de vergunningen voor zeegroentensnijders komend seizoen onveranderd blijven bestaan. Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer zijn hierover zeer teleurgesteld. De provincie heeft de plicht om kwetsbare natuur te beschermen. Dat betekent dat ook het snijden van zeegroenten beter in balans moet zijn met de natuur.

tureluur op zeekraal

Het snijden van zeegroenten in de Oosterschelde mag nu alleen met een vergunning, die de provincie verstrekt. Er worden elk jaar veel meer vergunningen aangevraagd dan verstrekt, waaruit wel blijkt hoe populair het is. Gert de Groot, gebiedsmanager van Natuurmonumenten: “Zeegroenten snijden is een bijzondere traditie, die we graag een plek in onze provincie willen blijven geven. Het probleem is wel dat dit gebeurt op de meest gevoelige plekken in de Oosterschelde. We hebben hierover gedurende het afgelopen jaar met de provincie en de snijders vele gesprekken gevoerd, we hebben alternatieve plekken voorgesteld waar zeegroenten gesneden kunnen worden en een voorstel gedaan voor geleidelijke uitfasering van de vergunningen die voor kwetsbare natuurgebieden worden verstrekt. Ondanks vele gesprekken hierover is de uitkomst nu dat er voorlopig helemaal niets verandert. Dat is voor de natuur echt heel slecht nieuws.”

Onderzoek

Bureau Waardenburg deed in 2020 onderzoek naar de effecten van verschillende activiteiten in de Deltawateren, zoals het snijden van zeegroenten en het rapen van schelpdieren. Uit dit onderzoek blijkt dat het slecht gaat met diverse aan slikken en schorren gebonden vogelsoorten en dat de doelen voor de instandhouding (Natura 2000) niet worden gehaald. Dit kan allerlei oorzaken hebben maar het snijden van zeegroenten in natuurgebieden in het broedseizoen draagt zeker niet bij aan de verbetering van de instandhouding.

zeekraal

Noodzaak

De natuur in de Deltawateren staat onder druk en de afgelopen jaren is deze druk toegenomen door onder meer allerlei vormen van recreatie. Dit wordt versterkt doordat door zeespiegelstijging en zandhonger in de Oosterschelde slikken en schorren langzaam verdwijnen. Dat is een probleem voor de natuur omdat juist deze gebieden door vogels worden gebruikt om te foerageren, te broeden, te ruien en te rusten tijdens hoogwater. In Zeeland is daarom een aantal natuurgebieden afgesloten voor recreatie. Voor het snijden van zeegroenten wordt door de provincie echter een uitzondering gemaakt: “Mensen met een vergunning mogen deze zeer kwetsbare gebieden wél betreden. Zelfs in het broedseizoen en verstoren dan vaak vogels. Dit vraagt echt om aanpassingen”.

Toekomstperspectief

De drie terreinbeherende organisaties willen zich alsnog hard maken om zowel de natuur beter te beschermen áls de Zeeuwse traditie van zeegroentensnijden ruimte te geven. Hiervoor willen zij een aantal wijzigingen doorvoeren die de komende jaren moeten leiden tot een betere balans tussen natuur en recreatie. Snijders hebben niet meer alleen een vergunning van de provincie nodig, maar ook toestemming van de terreineigenaar. Dit biedt ruimte om aanvullende regels mee te geven voor de snijgebieden, om gebiedsgericht de meest kwetsbare delen van de gebieden te beschermen. Gedacht wordt aan onder andere verplichte looproutes. Ook vragen ze de provincie om de komende jaren stapsgewijs minder vergunningen te verstrekken voor de natuurterreinen en tegelijkertijd écht werk te maken om andere (nieuwe) gebieden aan te wijzen voor het snijden van zeegroenten. Op deze manier kan de provincie werk maken van nieuw beleid dat recht doet aan een mooie traditie én betere bescherming van kwetsbare natuur.

 

Paul Begijn
Paul Begijn