Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europa wil meer en beter beschermde natuur

20 mei 2020 | Shanti Haas

Er moet meer en beter beschermde natuur komen in Europa. Ook moet onze voedselproductie verduurzamen. Dat staat in de plannen die de Europese Commissie vandaag presenteerde om de wereldwijde biodiversiteitscrisis te keren. Uit internationaal onderzoek blijkt dat een miljoen plant- en diersoorten dreigen te verdwijnen door vervuiling en klimaatverandering. Natuurmonumenten is blij dat Europa serieuze stappen onderneemt om dat te voorkomen.

Kind in de tuin - OERRR

De Europese Commissie stelt in haar Biodiversiteitsstrategie dat over tien jaar ten minste 30 procent (nu 26) van het land en 30 procent (nu 11) van de zee in Europa beschermd zou moeten worden, met strikte bescherming voor een derde daarvan. Hiermee neemt Europa de aanbeveling over van 145 wetenschappers die jarenlang onderzoek deden naar het verlies van biodiversiteit in de wereld. Nederland bestaat uit ongeveer 13,4% natuur met Europese bescherming, waarvan 8 procent op land. Daarmee bungelt ons land onderaan als het gaat om beschermde natuur in Europa.

Herstel ecosystemen

De EU kondigt ook aan dat er in 2021 bindende doelen komen voor herstel van ecosystemen, met name als die veel koolstof bevatten zoals veen en wetlands. Rivieren krijgen bijzondere aandacht: 25 duizend kilometer aan Europese rivieren moet weer vrij kunnen stromen. Ook moeten 30% van de soorten en habitats van de Vogel- en Habitatrichtlijn die nog niet in een gunstige staat verkeren dat in 2030 wel zijn.

Natuur-inclusieve landbouw

Ook de biodiversiteit in landbouwgebied moet volgens de Commissie beter: de teloorgang van bestuivende insecten moet gekeerd, het gebruik van chemische pesticiden met de helft terug gebracht en er komen strengere regels voor het gebruik van (kunst)mest. Niet alle voedingsstoffen uit (kunst)mest worden immers  door planten opgenomen, wat leidt tot lucht-, bodem- en waterverontreiniging.

Daarnaast moet op 10% van het landbouwareaal natuur meer ruimte krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bufferstrips of landschapselementen zoals heggen. En het areaal aan biologische landbouw moet vergroot worden tot 25%. Het belang van biodiversiteit in het agrarisch gebied wordt eveneens benadrukt in de ook vandaag verschenen Farm to Fork strategy.

Biodiversiteit in Nederland

Nederland was één van de 132 landen die de conclusies van het VN-onderzoek onderschreef, waaruit bleek dat een miljoen soorten dreigen uit te sterven. Volgens cijfers van het PBL is in Nederland slechts 15 procent over van de oorspronkelijke biodiversiteit, ten opzichte van 40 procent in Europa en 70 procent wereldwijd. “Het verlies aan biodiversiteit in Nederland is dus aanzienlijk groter dan elders in Europa,” zegt Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten. “In beschermde natuurgebieden lijkt de achteruitgang de laatste jaren te worden geremd, maar in agrarisch en stedelijk gebied zien we nog steeds een afname in soorten. Bovendien is de stabilisatie kwetsbaar en afhankelijk van aanvullende maatregelen, zoals het terugdringen van de stikstofuitstoot en het robuuster maken natuurgebieden. Het is daarom van groot belang dat we in Nederland nu ook doorpakken en onze verantwoordelijkheid nemen om het tij te keren.”

Belang verbinden en versterken natuur

Natuurmonumenten is blij dat Europa een leidersrol neemt om de biodiversiteitscrisis aan te pakken. De Europese Commissie benadrukt het belang van een gezonde natuur; niet alleen voor een gezonde en veerkrachtige samenleving, maar ook voor de economie. De strategie is dan ook een groen investeringsplan, onderdeel van in december gepresenteerde Europese Green Deal.

“Ook voor de oplossing van de stikstofcrisis is het belangrijk dat natuur in Nederland robuuster wordt, door gebieden met elkaar te verbinden en bufferzones te creëren,” aldus Teo Wams. “Nederland heeft er dan ook alle belang bij om de Biodiversiteitsstrategie te ondersteunen.”Zie voor meer informatie het Factsheet van de Europese Commissie. 

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter