Nieuws van de boswachter

Hoe groen zijn de politieke partijen nu echt?

16 mei 2010 | Natuurmonumenten

Een uitgebreide analyse van het stemgedrag van alle politieke partijen in de Tweede Kamer biedt inzicht in de mate waarin partijen echt opkomen voor de belangen van natuur en landschap. De analyse is te vinden op de site www.stemmetjegroenehart.nl, die Natuurmonumenten vandaag lanceert.

Groen bomen

Naast de analyse van het stemgedrag bevat de site een overzicht van de groene paragrafen uit de verkiezingsprogramma’s, inclusief een vergelijking met de standpunten van Natuurmonumenten. Verder kunnen bezoekers reageren op stellingen en deelnemen aan discussiefora. De site is geen kieswijzer (die is er namelijk al – www.groenekieswijzer.nl). Natuurmonumenten geeft geen stemadvies, maar biedt via deze site kiezers de gelegenheid natuur te betrekken bij de voor hen relevante factoren om hun keuze te bepalen.

Driedeling in Tweede Kamer

Uit de analyse van het stemgedrag blijkt dat er sprake is van een driedeling. Een aantal partijen (Groen Links, Partij voor de Dieren, D66 en SP) scoort hoog als het gaat om opkomen voor natuur en landschap. Daartegenover staan een aantal partijen die laag scoren (VVD, PVV, Verdonk, CDA en SGP). Daar tussenin bevinden zich PvdA en Christen Unie. Groen Links scoort iets hoger dan de Partij voor de Dieren, omdat die laatste partij soms uit principiële redenen tegen een groene motie stemde (bijvoorbeeld omdat die niet ver genoeg ging). De matige score van PvdA en Christen Unie lijkt te verklaren door het feit dat ze regelmatig in coalitieverband mee hebben gestemd met het CDA. VVD, PVV en Verdonk stemmen meestal tegen groene moties met als dominante reden dat natuur en landschap de economische groei (met name die van de landbouw) in de weg zit. CDA en SGP stemmen ook vaak vanwege het agrarisch belang tegen natuur en landschap, maar scoren iets minder slecht, omdat ze vanwege hun principe van rentmeesterschap soms groene moties steunen.

“Natuur is geen luxe”

“Te vaak worden economische belangen boven de belangen van natuur en milieu gesteld”, aldus Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur Natuurmonumenten. “Natuur is geen luxe en mag ook geen sluitpost zijn. Vroeg of laat krijg je daarvoor de rekening gepresenteerd. Uit NIPO-onderzoek van 2009 naar draagvlak voor natuur blijkt bovendien dat maar liefst 90% van de Nederlanders het belangrijk vindt om door te gaan met het realiseren van grote, onderling verbonden natuurgebieden, ook in economisch moeilijkere tijden. Het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur, de groene ruggengraat van de natuur in ons land, is nu al een succes. Waar buiten de natuurgebieden nog steeds soorten in rap tempo verdwijnen, is de achteruitgang in natuurgebieden fors teruggedrongen. Daarnaast hebben natuurgebieden grote economische en maatschappelijke meerwaarde. De economie van de Wadden, de Veluwe of de Vechtplassen zou er zonder natuur bijzonder slecht voor komen te staan. Natuur is daar de motor van de economie. En hoe zouden mensen kunnen ontspannen zonder natuurgebieden? Het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden is dus geen luxe, maar noodzaak”, zo stelt De Graeff.

Analyse stemgedrag Tweede Kamer

Voor de analyse zijn 309 moties vanaf het aantreden van kabinet Balkenende IV in februari 2007 tot de val van het kabinet in februari 2010 zorgvuldig bestudeerd. De moties gingen over natuur (191), ruimtelijke ordening (56), landschap (31) en water (31).

Verkiezing grafiek

Elke motie is beoordeeld op haar effect op natuur en landschap. Stemmen voor een heel goede motie, leverde twee punten op. Stemmen tegen een heel slechte motie ook. Steun voor een motie die goed was, leverde één punt op, evenals de afwijzing van een slechte motie. Het stemmen voor een (hele) slechte motie of tegen een (hele) goede motie leverde minpunten op. Vervolgens is de totale score per partij bepaald en gedeeld door het totaal aantal moties. Dit leverde het gemiddelde stemgedrag per partij per motie op (zie bovenstaand diagram).

Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Robert Moens (telefoon 06-55825191), persvoorlichter Natuurmonumenten. 

Natuurmonumenten
logo