Ga direct naar inhoud
Nieuws

Inloopbijeenkomsten Transitie Landelijk Gebied

03 mei 2024 | Hanne-Wil Kievitsbosch

Het gaat niet goed met de natuur- en waterkwaliteit in Nederland. Daarom is het belangrijk om de groene stem te laten horen bij de inloopbijeenkomsten Transitie Landelijk gebied!

Dal van de Ruiten Aa

Inloopbijeenkomsten Transitie Landelijk Gebied: laat de groene stem horen! 

Het gaat niet goed met de natuur- en waterkwaliteit in Nederland. We hebben een gebrek aan schoon water, schone lucht en een gezonde bodem. Bovendien vraagt de klimaatopgave om een sterke daling van de broeikasgasemissies van landbouw en landgebruik. In de zomer van 2022 presenteerde het Rijk haar startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) met daarin de doelen voor natuurherstel (met als onderliggende opgave de reductie van stikstof), water en klimaat. De provincies zijn door het Rijk gevraagd om deze opgaven over te nemen en concrete maatregelen uit te voeren. Het Rijk heeft hiervoor op dit moment € 24 miljard voor het gehele land beschikbaar gesteld. 

Provincie Groningen

De provincie Groningen is hiervoor afgelopen jaar het proces “Transitie Landelijk Gebied” gestart: https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/stikstof/gebiedsproces-transitie-landelijk-gebied/  De provincie heeft 7 deelgebieden onderscheiden binnen het TLG proces: Waddenkust en Wierdenland, Centraal Woldgebied en Duurswold, Oldambt, Westerwolde, Veenkoloniën, Gorecht, en Zuidelijk Westerkwartier. Voor deze 7 deelgebieden heeft de provincie de opgaven geformuleerd, waarna Gebiedsgroepen aan de slag zijn gegaan om daarvoor maatregelen in beeld te brengen. Ook de Groningse natuurorganisaties waaronder Natuurmonumenten nemen aan deze gebiedsgroepen deel. Het proces komt rond de zomer voorlopig tot een eind met inloopbijeenkomsten in alle deelgebieden. Aan deze inloopbijeenkomsten kan iedere bewoner van een gebied deelnemen. 

De Ledencommissie Groningen roept de leden van Natuurmonumenten op deze inloopbijeenkomsten te bezoeken, om een zo sterk mogelijk natuurgeluid te kunnen laten horen

Ook dan nog ingebrachte punten kunnen nog worden meegenomen in het uiteindelijke Gebiedsplan dat eind september 2024 door Provinciale Staten zal worden vastgesteld. Dit plan zal dan door de provincie aan het Rijk worden voorgelegd voor financiering.

Opgaven provincie Groningen

De natuurorganisaties ondersteunden tijdens het proces een groot aantal van de door de provincie geformuleerde opgaven voor de verschillende deelgebieden. Over welke opgaven hebben we het dan bijvoorbeeld? 

 • Waddenkust en Wierdenland: minder afhankelijkheid van IJsselmeerwater, verhoging grondwaterstanden, bufferstroken langs sloten, natuurvriendelijke oevers, groenblauwe dooradering van het landschap (vooral ecologische sloten), zoet-zoutovergangen naar de Waddenzee, afronden Natuurnetwerk, versterking erfbeplanting, utbreiding dorpsbosjes; 
   
 • Gorecht: tegengaan veenoxidatie door verhoging peilen, versterking groenblauwe dooradering (ecologische sloten en houtwallen), tegengaan verdroging door waterwinning, afronden Natuurnetwerk, uitbreiden bos;
   
 • Centraal Woldgebied en Duurswold: verhoging grondwaterstanden, nieuw bos bij de stad Groningen, realisering ecologische verbindingen zoals Kardinge-Meerstad en tussen Eems en het zoete binnendijkse landschap, versterking groenblauwe dooradering, afronding Natuurnetwerk;
   
 • Oldambt: verhoging grondwaterstanden, realisering ecologische verbindingen tussen Eems en het zoete binnendijkse landschap, versterking groenblauwe dooradering, afronding Natuurnetwerk;
   
 • Westerwolde: verhoging grondwaterstanden, bufferzones langs waterlopen voor verbetering waterkwaliteit, groenblauwe dooradering, afronding Natuurnetwerk, herstel houtwallenlandschap, nieuw bos;
   
 • Veenkoloniën: versterking groenblauwe dooradering, bufferstroken langs waterlopen;
   
 • Zuidelijk Westerkwartier: verhoging grondwaterstanden, versterking groenblauwe dooradering, afronding Natuurnetwerk, uitbreiding bosareaal.

Inloopbijeenkomsten

Op dit moment zijn de data van de inloopbijeenkomsten helaas nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat deze inde maand juni georganiseerd gaan worden. Mochten de data bekend zijn dan communiceren wij deze via de website en onze facebookpagina

Meer informatie? Neem contact op met de ledencommissie Groningen: [email protected]

Profielfoto HW
Hanne-Wil Kievitsbosch

Boswachter Communicatie & Beleven in Groningen en Noord-Drenthe