Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kennisprogramma voor Marker Wadden

09 maart 2018 | Natuurmonumenten

Samenwerkingspartners hebben een intentieverklaring ondertekend over een gezamenlijk kennisprogramma van Marker Wadden.

samenwerkingspartners van Marker Wadden

Op 7 maart organiseerde het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) zijn eerste congres. De samenwerkingspartners van KIMA (Rijkswaterstaat, EcoShape, Natuurmonumenten en Deltares) deelden op deze dag de inzichten van het afgelopen jaar en bekrachtigden hun samenwerking met een intentieverklaring.

Afspraken over kennisontwikkeling

Roeland Allewijn (Rijkswaterstaat), Henk Nieboer (EcoShape), Maarten Smits (Deltares) en Teo Wams (Natuurmonumenten) zijn de ondertekenaars. Allen benadrukken het belang om de kennis over Marker Wadden gezamenlijk verder te ontwikkelen.

Teo Wams van Natuurmonumenten: ‘Natuurmonumenten is heel blij met de belangstelling van de wetenschappelijke wereld voor Marker Wadden. Het is een zeer innovatief project met als hoofddoel herstel van de natuur in het Markermeer.  Bovendien is het een uniek experiment waarbij een gloednieuw natuurgebied wordt gevormd. Hoe reageert de natuur, welke processen spelen zich af, wat kunnen we leren voor toekomstige natuurprojecten? Deze en andere vragen zijn belangrijk om te onderzoeken en van te leren.’

Allewijn van Rijkswaterstaat: ‘Deze samenwerking past in het streven van Rijkswaterstaat om actief kennis uit te wisselen en de innovatieve denkkracht te benutten van kennisinstituten, bedrijfsleven en andere overheden voor duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer.’ 

Smits van Deltares: ‘Met onze partners verbinden we ons nu formeel aan een kennisprogramma voor Marker Wadden. Kwantitatieve kennis over de ontwikkeling van natuurwaarden en waterkwaliteit door de aanleg van deze wadden is van groot belang in binnen- en buitenland. De samenwerking in het KIMA brengt expertise op heel verschillende gebieden op een unieke wijze bijeen.’

En Nieboer van EcoShape: ‘KIMA is een mooie aanvulling voor het Living Lab for Mud waarin we onderzoek doen naar nuttige toepassing van slib. Bijvoorbeeld om kwelders te laten aangroeien of om slib tot klei te laten rijpen om er dijken mee te versterken. De gebundelde kennis uit het Living Lab kunnen we als Nederlandse watersector wereldwijd inzetten om slib van probleem tot oplossing te maken.’

Leren van natuurontwikkeling en bouwen met zand en slib

Al bij de aanleg van Marker Wadden was het voornemen om op en rondom de eilanden zoveel mogelijk te leren over de ontwikkeling van natuurwaarden, het verbeteren van de waterkwaliteit en over het bouwen met slib en zand.

Het kennis en innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) is een samenwerkingsverband binnen de gouden vierhoek van NGO’s, kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden en onderdeel van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Hierin werken kennisinstituten, bedrijfsleven en overheden samen in pilots en aan actuele vraagstukken en langetermijn ontwikkelingen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste delta.

De intentieverklaring regelt de formele deelname, kennisdeling en kennisverspreiding. Het vormt de basis en is tevens stimulans om op zoek te gaan naar onderzoek en fondsen om zo het kennisprogramma verder vorm te geven. Nieuwkomers kunnen dan gebruik maken van de data uit het monitoringsprogramma en faciliteiten en aansluiten bij drie onderzoeksthema’s; bouwen met slib en zand, ecosysteem van waarde en adaptieve governance.

Natuurmonumenten