Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Living Planet Index: natuurherstel werkt

30 oktober 2015 | Natuurmonumenten

Uit het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat natuurherstel vruchten afwerpt. Het is voor het eerst dat het onderzoek is toegespitst op de Nederlandse natuur. De omvang van dierpopulaties zou stabiliseren en er is sprake van een lichte vooruitgang in biodiversiteit. Toch baren de conclusies van het rapport Natuurmonumenten zorgen. Het onderzoek toont aan dat in de landbouw de achteruitgang van de biodiversiteit het grootst is. Maar schokkend is vooral dat ook in open natuurgebieden soorten het niet veel beter doen, zoals op de heide en in de duinen. Ook in steden en dorpen staan ecosystemen onder druk. De huismus komt op veel plekken al niet meer voor.

Living Planet Index: natuurherstel werkt

<p><strong>Uit het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat natuurherstel vruchten afwerpt. Het is voor het eerst dat het <a href="https://wnf.nl/nieuws/nieuws-en-resultaten/bericht/diersoorten-in-neder… </a>is toegespitst op de Nederlandse natuur. De omvang van dierpopulaties zou stabiliseren en er is sprake van een lichte vooruitgang in biodiversiteit. Toch baren de conclusies van het rapport Natuurmonumenten zorgen. Het onderzoek toont aan dat in de landbouw de achteruitgang van de biodiversiteit het grootst is. Maar schokkend is vooral dat ook in open natuurgebieden zoals op de heide en in de duinen soorten het niet veel beter doen. Ook in steden en dorpen staan ecosystemen onder druk. Zo komt de huismus op veel plekken al niet meer voor. </strong></p>
<h3>Stikstofuitstoot</h3>
<p>De grote boosdoener is de stikstof uit vooral de landbouw, die neerdaalt op natuur en daarmee veel soorten de nek omdraait. Ook de verdroging en het gebrek aan dynamiek spelen de natuur parten. Met veel dagvlinders gaat het beroerd. Het korhoen, icoon van het Sallandse landschap, is nagenoeg uitgestorven. En in de duinen hebben tapuiten, velduilen en blauwe kieken het zwaar. De sperwer is verdwenen van de Veluwe. Vorige week publiceerde ook het CBS een <a href="http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen… </a>waaruit blijkt dat paddenstoelen achteruitgaan door toedoen van stikstofvervuiling.</p>
<h3>Waterkwaliteit</h3>
<p>Een opsteker uit het rapport is de kwaliteit van zoet water en moeras. Dankzij enorme investeringen in natuurherstelmaatregelen zoals de <a href="http://www.rivm.nl/Onderwerpen/K/Kaderrichtlijn_Water_KRW">Kaderrichtli… Water </a>(KRW) en andere meekoppelprogramma’s doen planten en vissoorten het beter dan voorheen. In de Noordzee gaat het goed met zeehonden en de bruinvis. In 2027 moeten de KRW-normen gehaald worden. De verwachting van het Planbureau voor de Leefomgeving echter is dat ze in een groot deel van de wateren niet gehaald worden.</p>
<h3>Natuurherstel</h3>
<p>Natuurmonumenten is het WNF en alle soortenorganisaties erkentelijk voor deze studie, waaruit blijkt dat er vooral heel veel werk aan de winkel is. “Als vereniging met natuurgebieden door heel Nederland trekken wij de conclusie dat natuurherstel vruchten afwerpt. Met dank aan onze achterban zoals de vele duizenden vrijwilligers. Dankzij herstel is de waterkwaliteit in onze rivieren, sloten en moerassen toegenomen. Maar een daling van de stikstofuitstoot is noodzakelijk willen we een gezond leefklimaat creëren ook voor toekomstige generaties. Dit blijft voor ons een grote zorg.”</p>
<h3>Aanpakken van de oorzaak</h3>
<p>Voor een daling van de stikstofuitstoot werkt Natuurmonumenten mee aan de <a href="http://pas.natura2000.nl/">Programmatische Aanpak Stikstof</a>. Natuurmonumenten is van <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-en-nieuws/ni… </a>dat natuurherstel enkel en alleen niet werkt, maar dat de oorzaak van de achteruitgang aangepakt moet worden. De schadelijke invloed van de landbouw op natuurgebieden moet gaan afnemen. Het is tijd voor een duurzame landbouw die het milieu minder belast. Met minder chemicaliën, minder mest en een hoger grondwaterpeil. Ook moet er gezorgd worden dat de gronden die nodig zijn om de waterhuishouding van natuurgebieden te herstellen van landbouw omgezet worden naar natuur. </p>

Natuurmonumenten