Ga direct naar inhoud
Nieuws

Manifest ‘Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uitgereikt aan Provinciale Staten

10 januari 2019 | Simone Prinsen

Op donderdag 10 januari reikten de Brabantse Manifestpartners hun manifest ’Brabants Mozaïek in ontwikkeling’ uit aan de fractievoorzitters in Provinciale Staten. Met het oog op de komende verkiezingen van 20 maart 2019 roepen we de provincie op tot een gezamenlijke, gebiedsgerichte aanpak van de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie in de komende bestuursperiode.

aanbiding manifest

De Manifestpartners zijn: Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabantse Waterschappen, Brabantse Milieufederatie (BMF), Brabants Particulier Grondbezit (BPG), vijf grote Brabantse gemeenten (B5) en VNO-NCW. Het manifest wordt ook ondersteund door de gemeenten van Brabant via de vier regio’s en door Brabant Water.

De aandacht van de vorige manifesten richtten zich vooral op de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. In 2019 staan we weer voor grote opgaven. We moeten zorgen voor voldoende duurzame energie. De huidige landbouw schakelt over naar kringlooplandbouw. Intensieve regenval, droogte en hitte door klimaatverandering hebben grote gevolgen voor onze economie en gezondheid. De vraag is hoe het Noord-Brabant van de toekomst er uit ziet? Duidelijk is dat het buitengebied en de relatie tussen stad en land zullen veranderen. Met extra woningen, een veranderende mobiliteit, een landbouw die zoekt naar nieuwe kringlopen met minder areaal en grotere bedrijven en met meer aansluiting op maatschappelijke doelen zoals energie- natuur- en klimaatopgaven.

Samen aan de slag …..

Het manifest (pdf) gaat in op de opgaven waar we in het Brabantse buitengebied voor staan. Die zijn urgent en complex en aan verandering onderhevig en kunnen alleen effectief worden aangepakt door intensief samen te werken. Dat lukt als we het hervonden vertrouwen keer op keer bevestigen en versterken. Waarbij we elkaar blindelings weten te vinden, vasthouden, inspireren en aanspreken.

 …….met de opgaven voor het buitengebied

De manifestpartners pakken de transities van landbouw, natuur, klimaat en energie gebiedsgericht en grensontkennend aan. We zetten hier gezamenlijk beleid, instrumenten, investeringen en menskracht voor in.  Dat vergroot de slagkracht en doelmatige aanpak van de opgaven. We roepen provincie en gemeenten om deze aanpak, meer dan nu, ook uitganspunt van hun handelen te maken.

Agrarische sector onmisbaar voor vormgeven transities

De manifestpartners omarmen de diversiteit van de landbouw als kwaliteit van het Brabants Mozaiek. Met plaats voor verschillende vormen van landbouw: van living lab voor intensieve veehouderij tot een extensieve grondgebonden melkveesector.  We zijn het ook eens over de  randvoorwaarden die op korte termijn voor de intensieve landbouw gerealiseerd moeten worden: zoals nagenoeg geen emissie, een beter dierenwelzijn, aanpak van mestoverschot en stank en kwaliteit bij inpassing. De manifestpartners hebben oog voor wat de agrarische sector Brabant ook verder te bieden heeft zoals klimaatslimme landbouw met verweving van landbouw en natuurdoelen We  onderschrijven de onmisbare rol die de land- en tuinbouw speelt om een beter Brabant(s Mozaiek) te krijgen. Ondersteuning van de provincie en andere partijen zoals die uit de voedselketen is hierbij onontbeerlijk.

Wij vergroten de robuustheid van het natuur- en watersysteem

We maken het Natuurnetwerk Brabant af voor plant en dier, maar ook voor burgers en boer. We creëren binnen en buiten de stad een klimaatrobuust watersysteem dat ons beschermt tegen hitte, droogte en wateroverlast. De provincie is daarbij een onmisbare partner.

Een topeconomie in een energiek toplandschap

Brabant is een dynamische provincie. Verstedelijking, landbouw en recreatie, de energietransitie, infrastructuurplannen. Dit heeft impact op de waardevolle landschappen, terwijl een mooi landschap belangrijk is voor de leefbaarheid en voor het vestigingsklimaat. Voor een topeconomie in een toplandschap! De manifestpartners roepen de provincie Noord-Brabant en ondernemers op om mee te investeren in het unieke Brabantse landschap. De manifestpartners zetten zich optimaal in voor energiebesparing en hernieuwbare energie en vragen aan de provincie Noord-Brabant om gebieden aan te wijzen die wel en niet geschikt zijn voor de energietransitie.

Sociale impact

Transities brengen sociale verandering met zich mee zoals leegloop van het buitengebied en vrijkomende agrarische bedrijven. Dit betekent wat voor de toekomst van kleine en middelgrote boeren. We roepen de Provincie Noord-Brabant, gemeenten en ondernemers op om op dit punt initiatief te nemen op onder meer het  terrein van arbeidsmarkt, onderwijs- en scholingsbehoefte.

Een rijke traditie

Het is inmiddels een rijke traditie om een manifest aan te bieden. In 1999 werd het eerste manifest aangeboden en dit is het vijfde manifest. In 20 jaar tijd hebben de partners een sterke band opgebouwd en elkaar weten te vinden om ambities te verwezenlijken. Samen hebben ze de schouders gezet onder de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant en vele projecten gerealiseerd. Deze werkwijze willen de manifestpartners graag voortzetten samen met burgers, maatschappelijke organisaties en overheid.

Simone Prinsen
Simone Prinsen