Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten informeert Tweede kamer over Kustpact

05 oktober 2017 | Marjolein Koek

Vandaag spreekt Natuurmonumenten in de Tweede Kamer over het Kustpact. Op 21 februari 2017 zetten Provincies en kustgemeenten, onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening onder het nationaal kustpact. Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland zijn, namens de coalitie Bescherm de Kust, mede ondertekenaars. Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten, spreekt vandaag in tijdens een rondetafelgesprek over de toekomst van dit kustpact. ”Met dit pact kunnen we onze kust effectief beschermen.”

Natuurmonumenten informeert Tweede kamer over Kustpact

In het kustpact staan afspraken over het beschermen van het kustlandschap en de voorwaarden die gesteld worden aan ontwikkelingen in het kustgebied. Marc van den Tweel: ”Dit pact zal in hoge mate bijdragen aan de toekomstige bescherming van onze kustlandschappen. Dat het gelukt is om dit pact te ondertekenen met bijna 60 betrokken partijen – de Rijksoverheid, decentrale overheden, semioverheden, de recreatiesector en natuurorganisaties – is volgens mij een precedent. Niet eerder is zo’n breed spectrum aan publieke en private partijen gezamenlijk tot zo’n ambitieus afsprakenkader gekomen.

“Dankzij het kustpact zullen grote delen van de Nederlandse kust – honderden kilometers aan stranden en duinen – blijvend gevrijwaard blijven van toekomstige bebouwing. Dát is de grote winst van dit pact. En ik spreek hier graag de hoop uit dat die winst prominent in beeld komt en blijft, ” besluit Van den Tweel.

Het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer vanochtend over het Kustpact is live te volgen. Diverse mensen en organisaties spreken in. Lees hier de position paper van Natuurmonumenten over dit onderwerp. De bijdrage van Natuurmonumenten aan het rondetafelgesprek van vandaag vind je hieronder.

Spreektekst Rondetafel Kustpact d.d. 5 oktober ’17

Dames en heren, geachte voorzitter, dank u wel.

Om te beginnen wil ik u bedanken voor het beleggen van deze Rondetafel. En meer in het algemeen voor de inzet van deze commissie bij de bescherming van onze Nederlandse kust. De Kamer en uw commissie, voorzitter, hebben blijk gegeven van een grote betrokkenheid bij dit onderwerp en daarmee bijgedragen aan de totstandkoming van het uiteindelijke kustpact. Dank daarvoor.

Voorzitter, ik houd het kort. Aanvullend aan het position paper van Natuurmonumenten dat ik eerder aan uw commissie heb toegestuurd, wil ik twee statements maken.

Ten eerste. Natuurmonumenten is trots op het kustpact. Dit pact zal in hoge mate bijdragen aan de toekomstige bescherming van onze kustlandschappen. Dat het gelukt is om dit pact te ondertekenen met bijna 60 betrokken partijen – de Rijksoverheid, decentrale overheden, semioverheden, de recreatiesector en natuurorganisaties – is volgens mij een precedent. Niet eerder is zo’n breed spectrum aan publieke en private partijen gezamenlijk tot zo’n ambitieus afsprakenkader gekomen. Daarvoor verdient verantwoordelijk minister Schultz van Haegen wat Natuurmonumenten betreft grote waardering.

Ten tweede: het overgangsbeleid. In de media, de politiek en de samenleving gaat momenteel veel aandacht uit naar de zogenaamde “pijplijnprojecten”. Projecten die nog niet gerealiseerd zijn, maar waarover wel openbare besluitvorming heeft plaatsgevonden. Laat ik daar helder over zijn: Natuurmonumenten is van mening dat ook ondernemers zich mogen beroepen op rechtszekerheid en op een betrouwbaar openbaar bestuur. Daarmee is het hanteren van een categorie pijplijnprojecten binnen de context van het kustpact onvermijdelijk. Voorzitter, in de tweede ronde van deze Rondetafel spreekt uw commissie met een aantal uitgesproken tegenstanders van specifieke pijplijnprojecten. Ook zij staan daarmee in hun democratisch recht. Vanuit Natuurmonumenten zouden we het echter betreuren als beeldvorming over het kustpact zich focust op deze restcategorie aan overgangsprojecten. Dankzij het kustpact zullen grote delen van de Nederlandse kust – honderden kilometers aan stranden en duinen – blijvend gevrijwaard blijven van toekomstige bebouwing. Dát is de grote winst van dit pact. En ik spreek hier graag de hoop uit dat die winst prominent in beeld komt en blijft.

Dank u wel.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter