Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten is voor de Europese Natuurherstelwet

04 november 2022

Het is goed nieuws dat de Europese Commissie een baanbrekende Natuurherstelwet heeft gepresenteerd. Onze natuur is aangetast en moet snel worden hersteld. Met veel andere natuurbeschermingsorganisaties roept Natuurmonumenten op om het EU-voorstel te steunen.

Zonneharpen in de vroege ochtend

De Verenigde Naties streven voor het jaar 2050 naar een betere omgang met de natuur: ‘Living in harmony with Nature’. Om dat wereldwijd te realiseren moet grote gebieden natuur worden hersteld. De Europese Unie geeft hieraan tot 2030 uitvoering via de Europese Green Deal, waarin de Natuurherstelwet is opgenomen. De wet gaat over alle soorten natuurgebieden, van zee-natuur, rivieren, landbouwgebieden en bossen tot stedelijke ecosystemen.

Ingestorte ecosystemen 

Enkele recente signalen die wijzen op instortende ecosystemen: 

•    In september bleek uit de Living Planet Index van het Wereld Natuur Fonds dat de gemiddelde populatiegrootte van wilde gewervelde dieren met 69% is afgenomen tussen 1970 en 2018. 

•    Een onderzoek van BirdLife International signaleerde dat op dit moment een op de acht vogelsoorten in de wereld bedreigd is. 

•    In Nederland schreef het Planbureau voor de Leefomgeving in augustus in zijn Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022:

“Zo heeft circa 90 procent van de habitattypen van de Habitatrichtlijn een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. Van de habitatrichtlijnsoorten heeft driekwart een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. In de periode 1999-2018 zijn de milieucondities voor landnatuur gemiddeld genomen verder verslechterd.”

Verslechteringsverbod 

De Europese Commissie stelde in juni de nieuwe Natuurherstelwet voor, waarmee EU-lidstaten hun ecosystemen kunnen herstellen en in stand kunnen houden. Nieuw onderdeel is een ‘verslechteringsverbod’. voor habitattypen en herstelde leefgebieden buiten beschermde Natura 2000-gebieden, die ook niet meer achteruit mogen gaan. 

Biodiversiteit en klimaat

Natuurmonumenten vindt het verslechteringsverbod cruciaal om natuur te kunnen behouden. Nederland kan er zelfs  meerdere crises tegelijk mee aanpakken: natuurherstel draagt bij aan de biodiversiteit en aan onze enorme opgaven op het gebied van klimaat. Veengebieden, graslanden, zoetwatergebieden en bossen slaan grote hoeveelheden broeikasgassen op. En als klimaatbuffers kunnen gezonde natuurgebieden de gevolgen van extremer weer opvangen. 

Politieke vrees

Politici in de Tweede Kamer willen de Europese Natuurherstelwet helaas afzwakken en hebben daarom geëist dat onze ministers zich in Brussel verzetten tegen het verslechteringsverbod. Zo wil de politiek de vrijheid houden om bestaande en herstelde natuur te laten verslechteren. Onwenselijk vinden wij, gezien de uitdagingen van Nederland op dit gebied. 

Natuurherstel in samenhang

Het voorstel van de Europese Commissie sluit goed aan bij de Basiskwaliteit Natuur in Nederland en bij het inrichten van een meer natuurinclusieve samenleving. Daarover is al brede consensus. Zo kwam de VVD al in 2018 met de motie ‘groen in de stad’, met slimme oplossingen voor meer groen in steden. Het CDA diende later de –aangenomen – motie in voor natuurinclusieve steden ten behoeve van de biodiversiteit. Meer groen in de stad beschermt stedelingen tegen hittestress en zorgt ook nog voor betere luchtkwaliteit.

Gezonde toekomst

Natuurherstel is cruciaal voor ons land. Wij zijn afhankelijk van een gezonde leefomgeving voor ons voedsel en drinkwater, voor onze  gezondheid en ons welbevinden. Gezonde ecosystemen maken het land beter bestand tegen klimaatverandering. Als de natuur gezond is en een stootje kan hebben, ontstaat er ook weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en de bijbehorende ontwikkeling. 

Teken de petitie 

Wetenschapper landbouw- en voedselbeleid aan de Wageningen University & Research Jeroen Candel is een petitie gestart voor de Europese Natuurherstelwet. Natuurmonumenten steunt deze petitie - net als andere natuurorganisaties. 

Ga naar de petitie en teken voor een krachtige natuurherstelwet.