Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties en TenneT tekenen overeenkomst voor natuurcompensatie

05 februari 2018 | Natuurmonumenten

Natuurorganisaties zijn met TenneT tot een akkoord gekomen over natuurcompensatie voor een nieuwe hoogspanningsverbinding in Zeeland.

Kleine plevier

Natuurorganisaties tekenden op 30 januari met elektriciteitsbedrijf TenneT een akkoord over natuurcompensatie in het gebied van het nieuwe tracé in Zeeland.

TenneT realiseert de komende twee jaar een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dit is nodig om de duurzaam opgewekte windenergie te kunnen transporteren.

Natuurcompensatie is van belang omdat door de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding leefgebieden voor vogels worden aangetast. Daarvoor is nu een akkoord bereikt tussen TenneT en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf), Het Zeeuwse Landschap (HZL) en Natuurmonumenten. In deze overeenkomst is afgesproken om de effecten op natuur en milieu in dit gebied te compenseren met een pakket aan maatregelen zoals hieronder weergegeven.

Natuur- en milieumaatregelen

  • Versterking van de akkernatuur in de Zak van Zuid-Beveland. Vooral akkervogels staan onder druk. Soorten als patrijs en veldleeuwerik horen echt bij het Zeeuwse platteland. Met het beschikbaar stellen van percelen van Natuurmonumenten en een intensieve samenwerking met omliggende eigenaren kunnen de nog aanwezige populaties een impuls krijgen.   
  • In het nieuwe tracé wordt ter hoogte van Krabbendijke een mast geplaatst in de Oosterschelde. Dit gebied staat ecologisch onder druk. De oppervlakte van rust- en foerageergebied voor vogels neemt af. De Oosterschelde en de zuidwestelijke delta zijn belangrijke plekken voor (trek)vogels. Vooral kleine steltlopers als plevieren, maar ook kluut, scholekster en wulp zijn kwetsbaar. Voor deze vogelsoorten wil Natuurmonumenten een rustgebied realiseren.
  • Het tracé Borssele-Rilland doorsnijdt het natuurgebied de Vlaakse Moer van Het Zeeuwse Landschap. Er worden maatregelen getroffen om de kwaliteit van de weidevogelgebieden te verbeteren.
  • Op de belangrijke vliegroutes van vogels komen zogenoemde varkenskrullen. Hierdoor worden de hoogspanningslijnen beter zichtbaar waardoor het aantal draadslachtoffers vermindert.

Uitvoering

De natuurorganisaties en TenneT verwachten dat de effecten van de aantasting van de leefgebieden met de bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk kunnen worden gecompenseerd. De plannen worden nader uitgewerkt door de natuurorganisaties en TenneT. De uitvoering vindt in de komende vijf jaar plaats.

Natuurmonumenten