Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ontwerp-klimaatakkoord aan kabinet overhandigd

21 december 2018 | Marjolein Koek

Voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels heeft vandaag het ontwerp-klimaatakkoord aan het kabinet overhandigd. Het ontwerpakkoord is het resultaat van maandenlange onderhandelingen aan vijf zogenoemde ‘klimaattafels’: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit, Mobiliteit, Industrie en Landbouw & Landgebruik. Natuurmonumenten was onderhandelende partij aan de laatstgenoemde tafel en is positief over het onderhandelingsresultaat tot nu toe.

Uithuizerwad

“De gemaakte afspraken aan de tafel Landbouw & Landgebruik bieden een hoopvolle basis voor de toekomst’, aldus directeur Teo Wams. ‘Binnen Landbouw & Landgebruik worden goede stappen gezet op het gebied van Co2-reductie, klimaatmitigatie en kringlooplandbouw. Dit alles met oog voor natuurbehoud en verbetering van de biodiversiteit.”

Veenweideaanpak en bodemverbetering

Positief is Natuurmonumenten onder andere over de voorgestelde veenweideaanpak. Waar in het conceptakkoord van afgelopen zomer nog de nadruk lag op dure technische maatregelen om CO2-uitstoot in veenweidegebieden tegen te gaan, ligt in dit ontwerpakkoord veel meer de nadruk op natuurlijke oplossingen. Ook is Natuurmonumenten te spreken over de afspraken die gemaakt zijn om meer CO2 vast te leggen in de natuur door middel van de aanleg van bos, maar ook bijvoorbeeld door te investeren in mariene ecosystemen ('blue carbon') en daarbij nadrukkelijk te zoeken naar win-win situaties met biodiversiteit.

Wat landbouw betreft wordt er de komende periode ingezet op minder CO2-uitstoot en duurzame bodemverbetering door o.a. minder zware grondbewerking, minder scheuren van grasland en minder gebruikt van stikstofkunstmest ten gunste van organische bodemverbeteraars.

Veestapel

“Natuurlijk zijn er ook afspraken en resultaatverplichtingen die wat ons betreft ontbreken of niet hard genoeg in het akkoord zijn opgenomen”, aldus Wams. “Neem bijvoorbeeld biomassaproductie: er moeten nog wel wat stappen gezet worden om ervoor te zorgen dat de vraag straks niet groter is dan het duurzame inlandse aanbod wat wij kunnen leveren. Of kijk naar de veestapel: het is onvermijdelijk dat daar uiteindelijk een reductie van aantallen zal moeten plaatsvinden. Maar het begin is er en de komende maanden en jaren moeten we steeds kritisch blijven kijken of onze afspraken ook daadwerkelijk leiden tot de afgesproken reductie. Zo niet dan moet er worden bijgesteld.”

Energiewinning in natuur

De komende periode zal Natuurmonumenten nauwgezet gaan kijken naar de andere onderdelen van het Klimaatakkoord en deze beoordelen op effecten voor natuur en biodiversiteit. Over het voornemen om windmolens en zonnepanelen mogelijk in beschermde natuur te plaatsen heeft Natuurmonumenten zich eerder kritisch uitgelaten. Zorgen over de effecten op ecologie en biodiversiteit leven ook rond Wind op Zee.

Nationale Landschap Enquete

Natuurmonumenten gaat onder andere in gesprek met haar achterban om te komen tot een afgewogen oordeel over het gehele klimaatakkoord.

Marjolein Koek
Marjolein Koek

Persvoorlichter