Ga direct naar inhoud
Nieuws

Raad van State buigt zich over Windpark Fryslân 

31 januari 2018 | Esther Moens

Het plan voor Windpark Fryslân vormt een bedreiging voor het open landschap van het IJsselmeer en de Waddenzee en is nadelig voor de unieke natuur. Daarom hebben natuur- en recreatieorganisaties* in 2016 beroep aangetekend tegen de komst hiervan. Komende donderdag 1 februari buigt de Raad van State zich over het plan. Dit is de laatste kans om het windpark tegen te houden.

Visdief

Windpark Fryslân vormt bedreiging voor unieke natuur en landschap

Natuur en recreatie-organisaties zijn voor duurzame energie, maar vinden een windmolenpark van 89 windturbines op deze plek in het IJsselmeer onacceptabel. Het beoogde windpark vormt een bedreiging voor de unieke natuur en het landschap van het IJsselmeer en Werelderfgoed Waddenzee. Juist hier ligt het meest open landschap van Nederland, waar veel natuurliefhebbers, watersporters en recreanten kunnen genieten. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn bovendien van internationaal natuurbelang en vormen het leefgebied van bijzondere en grote aantallen vogelsoorten en ook van vleermuizen en vissen. 

Onderzoek toont duidelijk negatieve effecten natuur aan

Onderzoek toont aan dat de risico’s van dit windpark voor vogels onaanvaardbaar zijn. De windmolens leiden tot verstoring van de vogeltrek en vogels kunnen door de wieken worden geraakt. Hierdoor kan het voortbestaan van populaties van beschermde soorten, zoals de visdief en zwarte stern in het IJsselmeergebied in gevaar komen. Ook zijn er negatieve effecten te verwachten voor vleermuizen en vissen. De organisaties vinden dat de bescherming van de dieren in dit beschermde natuurgebied voorop moet staan. 

Grens is bereikt 

Windpark Fryslân is het zoveelste windpark in het IJsselmeergebied. Er staan al heel veel molens en de grens van het gebied is bereikt. Het overgrote deel van de Nationale windopgave op land wordt hier al gerealiseerd. Dat heeft gevolgen. Inmiddels zijn bijna overal in het IJsselmeergebied windmolens te zien. Helaas gaat het ook met de natuur in het IJsselmeergebied al een lange tijd slecht. De komst van een extra windpark betekent verdere verslechtering van die situatie, blijkt uit het onderzoek. De organisaties pleiten er juist voor dat er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het gebied, in plaats van verdere aantasting van natuur en landschappelijke waarde. 

Alternatieven onvoldoende meegenomen in proces

De beoogde plek in het IJsselmeer is aangewezen door het Rijk en de provincie Fryslân. De natuur- en recreatieorganisaties hebben in de planfase meegedacht en alternatieve locaties voor windmolens aangedragen. Desondanks is er voor een locatie in het IJsselmeer gekozen. De organisaties willen een betere inhoudelijke afweging waarbij het belang van natuur en landschap beter wordt meegenomen dan tot nog toe het geval is.

Laatste kans 

Het aangetekende beroep is de laatste kans om het windpark tegen te houden. De zitting is openbaar en vindt plaats op donderdag 1 februari bij de Raad van State in Den Haag. De verantwoordelijke overheden hebben de bezwaren afgewezen, omdat er volgens hen geen sprake is van natuurschade. De natuur- en recreatieorganisaties kunnen aantonen dat zij zich daarbij op onjuiste cijfers baseren. De Raad buigt zich er donderdag over. Naar verwachting enkele maanden na de zitting volgt een definitieve uitspraak.

*De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond,  Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van deze gelegenheidscoalitie: Chris Bakker (It Fryske Gea) 06 - 461 794 74 | [email protected]

Esther Moens