Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie Natuurmonumenten en LandschappenNL op IPO voortgangsrapportage

27 november 2017 | Marjolein Koek

Deze week verscheen de derde voortgangsrapportage natuur. Provincies dragen de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer en dat is bij hen in goede handen. De rapportage bekijkt hoe ver de provincies zijn met de uitvoering van het in 2013 gesloten Natuurpact. Hierin hebben rijk en provincies afspraken gemaakt over het realiseren van natuurambities en de financiering ervan.

Reactie Natuurmonumenten en LandschappenNL op IPO voortgangsrapportage

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) meldde deze maand dat het goed gaat met de Nederlandse natuur. En hoewel Natuurmonumenten en LandschappenNL net als het IPO zien dat er al mooie resultaten zijn te melden, is er niettemin nog flink werk te verzetten om de ambities uit het natuurpact te behalen. Natuurmonumenten en LandschappenNL willen met provincies en andere betrokken partijen om tafel om concrete afspraken te maken om de gestelde ambities te behalen.

Nationaal biodiversiteitherstelplan

Drie zaken uit de rapportage behoeven extra aandacht. Ten eerste de soortenbescherming die is vastgelegd in de Vogel- Habitatrichtlijn (VHR). Op dit moment is de prognose voor 2027 dat 65% van de gestelde doelen in de VHR worden gehaald. Natuurmonumenten wil echter dat 100% van de doelen wordt gehaald: pas dan kunnen we spreken van een gezonde natuur die op eigen kracht de toekomst aan kan. Omdat zowel het Rijk en provincies als terreinbeherende organisaties als Natuurmonumenten hiervoor verantwoordelijkheid dragen, pleiten we voor een nationaal biodiversiteitsherstelplan. Hierin moet worden beschreven welke partij op welke manier bijdraagt aan het behalen van de VHR-doelen.

Realisatie nationaal natuurnetwerk

Ten tweede is er de realisatie van het nationaal natuurnetwerk. De afspraak is om in 2027 80.000 nieuwe natuurhectares gerealiseerd te hebben. Daarvan is al 40 procent gerealiseerd, dat betekent dat er nog ruim 46.000 extra hectares moeten worden gerealiseerd. Hoewel het goed nieuws is dat in 2017 2.290 ha nieuwe natuur is verworven, zal in dit tempo het doel niet gehaald worden. Ook hier moeten we dus samen aan de slag. Instrumenten waar we aan denken zijn dan bijvoorbeeld het beter monitoren van de voortgang en voldoende budget voor verwerven en inrichten van natuur.

Aanpak stikstofdepositie

Ten derde moeten milieucondities verbeterd worden en met name de aanpak van stikstofdepositie baart ons hierbij zorgen. In bijna alle stikstofgevoelige natuur zijn de milieucondities matig of slecht. Volgens de afspraken in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voeren Natuurmonumenten en de Landschappen herstelmaatregelen uit om verdere achteruitgang van de natuur tegen te gaan. Maar dat is dweilen met de kraan open als de stikstofuitstoot aan de bron – transport, industrie, landbouw - niet wordt aangepakt. Dit is extra helemaal urgent tegen de achtergrond van de waarschuwing (NOS) van een aantal wetenschappers dat de huidige aanpak niet werkt.

Samen

De komende jaren moeten we er dus de schouders onder zetten. Hierbij is inzet nodig van alle betrokken partijen: terreinbeherende organisaties, agrariërs, particuliere grondeigenaren, gemeenten, diverse groene organisaties en provincies. Met hen gaan we aan de slag om in Nederland een gezonde natuur, schoonheid en leefbaarheid te beschermen en verder te ontwikkelen.

Marjolein Koek

Persvoorlichter landelijk & oost (Gld)